ไลฟ์สไตล์
100 year

เลี้ยงเด็ก...อย่างไร ยุคโควิดนิวนอร์มอล

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
24 ก.พ. 2564 05:07 น.
SHARE

“จะเอา... ปลอดโควิด หรือเอา...เศรษฐกิจ” คือ การคิดแบบธรรมดาเกินไปและนำไปสู่ความขัดแย้ง และไปต่อไม่ได้ ...โจทย์ที่ท้าทาย คือ “ประเทศปลอดโควิดด้วย เศรษฐกิจดีด้วย” และเพราะปลอดโควิดเศรษฐกิจจึงดี

ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวไว้ว่า วิธีการสำคัญคือตั้ง สถาบันรับรองสถานปลอดโควิด (สรค.) ทำนองเดียวกับการมี...สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ทำหน้าที่ส่งเสริมให้สถานต่างๆทั่วประเทศ มีสมรรถนะในการจัดการให้สถานของตนปลอดโควิด และให้คำรับรองว่าเป็นสถานปลอดโควิด

ข่าวแนะนำ

สถานปลอดโควิด อาทิ ชุมชน...หมู่บ้านปลอดโควิด, ตำบลปลอดโควิด, อำเภอปลอดโควิด, จังหวัดปลอดโควิด, ตลาดปลอดโควิด, ร้านอาหารปลอดโควิด, ศูนย์การค้าปลอดโควิด

“ทุกสถานรับผิดชอบให้ได้คำรับรองจาก สรค. ว่าเป็นสถานปลอดโควิด และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ…มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ ถ้าทำอย่างนี้ได้ ชื่อเสียงก็จะขจรไกลไปทั่วโลก”

“ประเทศไทย”...มีมาตรการที่เชื่อถือได้ ว่าเป็นประเทศที่ปลอดโควิด ชาวโลกสามารถขึ้นเครื่องบินการบินไทยที่เป็น...Covid Free Airline เพราะได้รับคำรับรองจาก สรค.เดินทางมาประเทศไทยประดุจมีฉนวนการันตีป้องกันโควิด คือ...เครื่องบินก็ปลอดโควิด รถไฟ รถเมล์ เรือเมล์ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร วัดวาอาราม ชุมชนท้องถิ่น จังหวัด ล้วนเป็นสถานปลอดโควิด เรียกว่าเป็น...Covid-Free International Tourism of Thailand

“ทั่วโลกชะงักงันอัดอั้นการท่องเที่ยวมานาน ถ้ามีประเทศน่าเที่ยวอย่างประเทศไทย สามารถจัดการให้ปลอดโควิดได้ตลอดสายพาน นับตั้งแต่ย่างเท้าขึ้นเครื่องบินของการบินไทย ระบบเศรษฐกิจไทยก็จะรุ่งไปตลอดสายพานของการท่องเที่ยว กระจายรายได้ การมีกินมีใช้ไปอย่างทั่วถึง แม้แต่ช้างไทยก็ยังได้รับประโยชน์”

ถ้าทำได้ดังนี้...จะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว

“เลี้ยงเด็กอย่างไรในยุคโควิด-19?”...ปัจจัยสร้างความเข้มแข็งภายในที่มองข้ามไม่ได้ปุจฉาวิสัชนาโลกยุค “นิวนอร์มอล” ที่กลายเป็นปัญหาและเป็นความทุกข์อย่างต่อเนื่องจากไวรัส “โควิด-19”...

“เด็ก”...นั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับการแนะนำพร่ำสอนอย่างสม่ำเสมอเพราะพวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์ ยังไม่มีความเข้าใจ...ยังไม่มีประสบการณ์ในวิธีการปฏิบัติ ความเจริญทางร่างกายของเด็กจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและเพียงพอแก่วัย

แต่...ความเจริญทางจิตใจต้องได้รับการฝึกอบรมบ่มนิสัยอย่างถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ จิตใจของพวกเขาจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่สังคมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความรัก ความอบอุ่น ปราศจากการทะเลาะเบาะแว้งข่มเหงรังแกหรือเข่นฆ่าซึ่งกันและกัน

ส่วนทางด้าน “สมอง” หรือ “สติปัญญา” ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะให้พวกเขา “เป็นคนเฉลียวฉลาดหรือไม่โง่เขลา”...พวกเขาจะได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันในวันข้างหน้า

ดังนั้น “เด็ก” และ “เยาวชน” จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมพ่วงไปอีกด้วย จึงจะถือว่าพวกเขาได้รับสิ่งที่ดีอย่างครบถ้วน

“คุณธรรม”...ถือว่าเป็นหัวใจอันสำคัญอีกประการหนึ่งในการเลี้ยงเด็กๆ คุณธรรมคือความงดงามทางจิตใจ ส่วนจริยธรรมคือความงดงามทางด้านการประพฤติปฏิบัติ

“คุณธรรมอย่างเช่นในจิตใจของเด็กมีความเมตตาปรานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่น มีจิตใจที่สุขุมเยือกเย็น โอบอ้อมอารี รู้จักเสียสละเพื่อคนอื่น มีความอดทนเข้มแข็ง มีความขยันหมั่นเพียร ส่วนจริยธรรมเป็นการแสดงออกทางกาย วาจา เช่นมีวาจาที่สุภาพอ่อนโยน ไม่หยาบคาย ไม่กระด้าง ไม่พูดใส่ร้ายคนอื่น”

อีกทั้ง...ทางกายก็ไม่ทำร้ายคนอื่น ไม่ข่มเหงรังแกคนอื่น ไม่ลักขโมยสิ่งของของคนอื่น เมื่อเก็บสิ่งของของคนอื่นได้ก็ส่งคืนเจ้าของ ไม่บริโภคหรือเสพสุราของมึนเมา รวมถึงยาบ้ายาเสพติดอีกด้วย

“การเลี้ยงเด็กการดูแลเด็กในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ จึงต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมให้ได้ ในที่สุดลูกหลานของครอบครัวเรา...ของสังคมเราจะต้องเติบโตขึ้นมาสมบูรณ์ทั้งกายและใจ พร้อมที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของครอบครัว...ของสังคมได้”

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ประธานมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ กทม. ย้ำว่าการที่เราจะสร้างคุณธรรม...จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเด็กนี้ จำเป็นที่เราและท่านซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของสังคม...ของครอบครัวจะต้องประพฤติตัวให้ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังให้กับพวกเขาได้รับ...สัมผัสอยู่ตลอดเวลา

“ตัวอย่างที่ดีเท่านั้น” ที่จะสามารถสั่งและสอนลูกหลานของเราได้ดี “ตัวอย่างที่ดี จึงมีค่ากว่าคำสอนที่ดี” ภาพที่เกิดขึ้นมาเพียงหนึ่งภาพสามารถบรรยายเป็นคำสอนมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่า

“เราจึงไม่จำเป็นต้องสร้างภาพ (ปลอม) ขึ้นมาหลอกหลอนลูกหลานของเรา ขอจงเป็นภาพจริงที่พวกเขาสามารถสัมผัสได้และพบเห็นได้ตลอดเวลา ขอจงมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดี

การเลี้ยงดูการฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกหลานเราจะได้เห็นผลในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าทำได้เช่นนี้คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเราจะดี มีความสุข มีอนาคตที่สดใส ล้วนเป็นความหวังของทุกๆคน”

คำถามสำคัญที่ว่า...เลี้ยงเด็กอย่างไรจึงจะได้เด็กดีนั้น...จะต้องอาศัยกาลเวลาค่อยๆบอก ค่อยๆสอน โน้มน้าววันละเล็กวันละน้อย อย่าไปรวบรัดหรือกำหนดเวลา

ความเชื่อฟังหรือคล้อยตามจำเป็นต้องให้เป็นไปเรื่อยๆ ดังเช่นเราปลูกผลไม้ชนิดหนึ่ง จะต้องให้ดิน ให้น้ำ ให้ปุ๋ย ให้อากาศ ดูแลอย่างสม่ำเสมอค่อยๆเป็น ค่อยๆไป เมื่อมันผลิดอกออกผลมาก็ต้องคอยดูแลมิให้แมลงหรือสัตว์ไปเจาะกินหรือทำร้าย ในที่สุดก็จะกลายเป็น...“ผลไม้” ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะสุก

ให้นำมาใช้รับประทานตามที่ต้องการได้ ฉันใดก็ฉันนั้น...การเลี้ยงดูเด็กหรือลูกหลานของเราจะต้องอาศัยกาลเวลาให้พวกเขาได้รับรู้และเติบโตขึ้นมา

ตอกย้ำ...การเลี้ยงดูเด็กในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของผู้ปกครอง...ครูบาอาจารย์ที่ผสมผสานด้วยศาสตร์นานาชนิดนำมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบัน ดูแลอย่างสม่ำเสมอ กระทำตนให้เป็นตัวอย่างให้พวกเขาได้สัมผัส...พบเห็นตลอดเวลา

ไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดี ทั้ง “ผิดกฎหมาย” และ “ผิดศีลธรรม” อันดีของศาสนารวมถึงผิดกติกาของสังคม อยากได้ลูกเช่นใดเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีเช่นนั้น อยากจะให้สังคมเราเป็นไปในทิศทางใดล้วนอยู่ที่การแนะนำพร่ำสอนเด็กในวันนี้...พระมหาสมัย บอกอีกว่า “เลี้ยงลูกด้วยความจริงใจ เราก็จะได้ลูกที่จริงจัง ส่วนเลี้ยงลูกด้วยความเหลาะแหละก็จะได้ลูกที่เละเทะ”

เลี้ยงเด็กในปัจจุบันจึงขอให้เลี้ยงอยู่ในกรอบของศีลห้า หรือเรียกว่า ...“เบญจศีล” ให้เต็มเปี่ยมไปด้วย...“เบญจธรรม” หรือธรรมะห้าข้อประกอบด้วยเมตตา กรุณา สัมมาอาชีวะ ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตรอบคอบ

“ให้พวกเขาได้เติบโตทั้งทางร่างกาย...งอกงามทางจิตใจ มีอารมณ์ที่แจ่มใส ไม่ขุ่นมัว อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขได้ทุกสถานการณ์ ลูกหลานของเราก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกพาลภัย”

“เด็กดี”...เท่านั้นที่จะนำสังคมไทยให้ “ดี” และ “เจริญก้าวหน้า” ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19สถานการณ์โควิดวัคซีนซิโนแวควัคซีนป้องกันโควิด-19วัคซีนโควิดนิวนอร์มอลสกู๊ปหน้า1

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 04:12 น.