7 วันอันตรายปีใหม่ 2564 มุ่งลดทั้งอุบัติเหตุทางถนน และคุมโควิด-19

ข่าว

  7 วันอันตรายปีใหม่ 2564 มุ่งลดทั้งอุบัติเหตุทางถนน และคุมโควิด-19

  ไทยรัฐออนไลน์

  28 ธ.ค. 2563 11:44 น.

  พล.อ.ประวิตร เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 มุ่งเน้นทั้งป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการระบาดของโควิด-19

  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ธ.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของ ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมุ่งขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ครอบคลุมด้านคน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดรับกับแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท และพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกๆ รูปแบบ ควบคู่ดูแลความปลอดภัยการสัญจรทุกเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางสุขใจแบบชีวิตวิถีใหม่

  ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) กล่าวว่า รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จึงมอบหมาย ศปถ. โดย ปภ.ขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2563 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2564 บูรณาการทำงานลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกๆ มิติ ทั้งคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดรับแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโควิด–19

  ทั้งนี้ จะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างวินัยจราจร รวมถึงปรับปรุงถนน สภาพแวดล้อมริมถนนให้ปลอดภัย คุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท ทั้งสภาพรถ อุปกรณ์นิรภัย ความพร้อมพนักงานขับรถ กวดขันรถกระบะบรรทุกน้ำหนักเกินและรถบรรทุกขนาดเล็กบรรทุกผู้โดยสารในลักษณะเสี่ยง เฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับและไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ควบคู่กับการดำเนินมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้บาดเจ็บรุนแรง หรือ มีผู้เสียชีวิต สร้างการรับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์อุบัติเหตุ การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านทุกช่องทางสื่อ ตลอดจนจัดหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน

  พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้พิจารณาการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษหน้า พ.ศ.2565–2575 โดยจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กรอบ 12 เป้าหมายโลกในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และปฏิญญาสตอกโฮล์ม เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุเป้าหมายการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 8 คนต่อประชากร 1 แสนคนภายใน พ.ศ. 2575

  ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะประธานกรรมการ ศปถ. กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนผ่านกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และจิตอาสาคุมเข้มลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของการจัดตั้งด่านชุมชน การใช้กลไกด่านครอบครัว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงรุกในรูปแบบการเคาะประตูบ้าน ดูแลความปลอดภัยเส้นทางสัญจรทางน้ำ สถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนคนที่หนึ่ง กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี จะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสั่งการ และเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กับศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลักรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฯ โดยในช่วงรณรงค์ 7 วัน แห่งความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2563 ถึง 4 ม.ค.2564 จะมีการประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อวางมาตรการและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเชื้อไวรัสโควิด-19.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ปีใหม่ 25647 วันอันตรายโควิด-19อุบัติเหตุทางถนนประวิตร วงษ์สุวรรณศปถ.ข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 07:23 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์