"พุทธศิลปกรรม" หลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียนรู้ศิลปะกับยอดศิลปิน

ข่าว

  "พุทธศิลปกรรม" หลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียนรู้ศิลปะกับยอดศิลปิน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  3 พ.ย. 2563 07:01 น.

  ศิลปะเป็นสิ่งที่ทรงความสำคัญมาก ดังเราจะเห็นได้ว่าในมงคลสูตร 38 ประการ พระพุทธองค์ได้นำเอาศิลปะมาบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของมงคลทั้ง 38 ประการ ด้วยการที่พระพุทธองค์ตรัสถึงความสำคัญของศิลปะไว้เช่นนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เพียงพอแล้ว ที่จะประเมินถึงคุณค่าของศิลปะว่ามีความสำคัญต่อชีวิต ต่อสังคม และต่อโลก ต่ออารยธรรมของเรามากมายเพียงใด” คำกล่าวของ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)

  “เราต้องการปั้นคนเก่ง เราต้องการปั้นอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องการสร้างคนเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ” ความมุ่งหวังของ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

  “งานพุทธศิลปกรรมที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยทุกวันนี้ ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่คนไทยทุกคนควรจะได้ทำนุบำรุงรักษาไว้ หลายครั้ง ปรากฏข่าวการทำลายรื้อสร้างใหม่ตามวัดหรือสถานที่สำคัญโดยขาดความเข้าใจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จึงพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า เพื่อสรรค์สร้างให้งานพุทธศิลปกรรมของประเทศไทยคงอยู่ตลอดไป” รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภา มฟล. เสริมให้เห็นถึงคุณค่างานพุทธศิลป์

  แนวคิดของสามผู้นำด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวนำมาซึ่งการจัดทำ “โครงการศึกษาอบรมทางด้านพุทธศิลปกรรม” บนความร่วมมือของ มฟล. วัดร่องขุ่น และ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ไร่เชิญตะวัน รวมถึง กลุ่มศิลปินจังหวัดเชียงราย

  เป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำไปสู่การสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการการอนุรักษ์ การสร้างสรรค์ รวมถึงการนำองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับบริบทสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  พุทธศิลปกรรม เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย บริหารจัดการโดย มฟล.ที่เน้นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยหลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน เน้นสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ การสร้างสรรค์ รวมถึงการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้

  ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ เน้นสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ เน้นการปฏิบัติงานทั้งด้านจิตกรรม ประติมากรรม และเทคนิคการสร้างสรรค์อื่นๆในการค้นคว้าหาแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะตน

  และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง เน้นคัดสรรผู้สนใจที่จะศึกษา พัฒนารูปแบบ แนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ในอัตลักษณ์เฉพาะตนดำเนินการสอนโดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่มาให้ความรู้ด้านศาสตร์แห่งศิลปะ เทคนิค วิธีการ กระบวนการบริหารจัดการทางศิลปะ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ อย่างยิ่งยืน พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เน้นสร้างความเข้าใจด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบธรรมประยุกต์

  ยังมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ที่จะเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม ด้านพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย, อ.นคร พงษ์น้อย มาติวเข้ม การจัดการศิลปกรรม การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ ไทย, ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง เน้นเรื่องทฤษฎี ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและศิลปะสากล

  ส่วนด้านเทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและศิลปะสากล การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเชิงพุทธศิลป์ งานประติมากรรม ได้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาร่วมเสริมทัพให้ความรู้ที่เข้มข้น ทั้ง อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง, อ.วัชระ กว้างไชย์, อ.มานิตย์ กันทะสัก, อ.กาญจนา ชลศิริ และ อ.ขจรเดช หนิ้วหยิ่น

  ผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศสำเร็จการศึกษารับรองโดย อธิการบดี มฟล. พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) และ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย.2563 เริ่มเรียนเดือน ม.ค.-พ.ค.2564 ใช้พื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล.เป็นสถานที่ศึกษา

  ที่สำคัญรุ่นที่ 1 ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งได้บริหารจัดการภายใต้กองทุนพุทธศิลปกรรมแห่ง มฟล. โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย ประเดิมบริจาคสมทบกองทุน 1 ล้านบาท พระเมธีวชิโรดม 5 แสนบาท และ มูลนิธิ มฟล. 5 แสนบาท ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบกองทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) เลขที่บัญชี 672-050576-4 สอบถามโทร. 0-5391-7897 ต่อ 8031-6

  ทีมการศึกษา สนับสนุนอย่างยิ่งกับการทำหน้าที่บริการสังคมของสถาบันการศึกษา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ต่างๆที่จะช่วยกันบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจ ให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่างานพุทธศิลปกรรมไทย

  เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ร่วมทางในการทำนุ บำรุงอนุรักษ์งานพุทธศิลปกรรมให้คงอยู่สืบไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ทีมการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศิลปะงานศิลปะศิลปินงานพุทธศิลปกรรมเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์การศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21:04 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์