มส.ตั้ง 5 สมเด็จ ช่วยสนองงานให้พระสังฆราช

ข่าว

  มส.ตั้ง 5 สมเด็จ ช่วยสนองงานให้พระสังฆราช

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  31 ก.ค. 2563 05:05 น.

  มหาเถรสมาคมตั้ง “คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช” ยก “สมเด็จพระวันรัต” เป็นประธานพร้อมปรับแก้กฎมหาเถรฯ แต่งตั้ง ถอดถอนพระสังฆาธิการ ตั้งแต่เจ้าอาวาสอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ

  เมื่อวันที่ 30 ก.ค. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยแพร่แถลงการณ์คณะสงฆ์ เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) โดยระบุว่า เพื่อให้การแต่งตั้ง ถอดถอนพระสังฆาธิการเป็นไปตามความในมาตรา 20/2 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไข เพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ตรี มาตรา 20/1 วรรคสอง มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “กฎมหา เถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) ข้อ 2 กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ว่า การขอรับพระราชดำริในการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ตามความในมาตรา 20/2 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (พ.ศ.2505) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติดังนี้

  (1) การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมแล้ว ให้เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี จากนั้นให้สมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี พระบาท เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้มหาเถรสมาคมมีมติให้มีพระบัญชาตั้งหรือตราตั้งแล้วแต่กรณีตามพระราชดำรินั้น แล้วให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

  (2) การถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมแล้ว ให้เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี จากนั้น ให้สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละออง ธุลีพระบาท เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบโดยอนุวัตตามพระราชดำรินั้น แล้วจึงจะดำเนินการต่อไปได้ และให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

  (3) การแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการอื่นนอกจาก (1) และ (2) ให้ดำเนินการไปตามกฎมหาเถรสมาคมนี้ แต่ถ้ามีพระราชดำริเป็นประการใด ให้ผู้ได้รับพระราชทานกระแสพระราชดำริ นำความกราบทูลหรือแจ้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนให้ดำเนินการอนุวัตตามพระราชดำรินั้น

  (4) การแต่งตั้งพระสังฆาธิการตาม (1) กรณี ครบวาระพร้อมกัน ให้ดำเนินการตามลำดับศักดิ์ของตำแหน่งพระสังฆาธิการจากสูงลงมาต่ำ ความในข้อนี้ไม่กระทบถึงการที่จะมีพระราชดำริเป็นประการอื่นในทุกกรณี

  นอกจากนี้ พศ.ยังเผยแพร่มติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 21 ก.ค. เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราชได้มีพระลิขิต ลงวันที่ 18 ก.ค. แจ้งว่า เพื่อให้การปฏิบัติ บริหารศาสนกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ บังเกิดสัมฤทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 จึงแต่งตั้งคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้

  1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานคณะสนองงาน 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) คณะสนองงาน 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) คณะสนองงาน 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) คณะสนองงาน 5. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) คณะสนองงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.กลั่นกรอง พิจารณา ถวายความเห็นตามที่มีพระบัญชา เพื่อประกอบพระวินิจฉัยของสมเด็จพระสังฆราชในการบัญชาการคณะสงฆ์ในทางราชการ 2.รับสนองพระบัญชาและแบ่งเบาพระศาสนกิจตามพระบัญชา เพื่อให้การคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย 3.ปฏิบัติการอื่นๆตามที่มีพระบัญชามอบหมาย

  ขณะที่นายสิปป์บวร แก้วงาม โฆษก พศ. กล่าวว่า การปรับแก้กฎมหาเถรสมาคมดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส่วนการแต่งตั้งคณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราชนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของสมเด็จ พระสังฆราช เนื่องจากพระองค์ท่านมีพระชนมายุมากแล้ว

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  แห่ซื้อไข่ไก่ราคาถูกต่ำกว่าต้นทุน ฟองละ 1 บาท
  02:04

  แห่ซื้อไข่ไก่ราคาถูกต่ำกว่าต้นทุน ฟองละ 1 บาท

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวหน้า1มหาเถรสมาคมคณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระวันรัตสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระสังฆราชข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 01:17 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์