ข่าว
100 year

สบช่องชงกฎหมายปฏิรูปบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ก.พ. 2563 09:01 น.
SHARE

ทปสท.ล่าชื่อประชาคมสนับสนุน ลุ้น พ.ร.บ.ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...ว่า ที่ประชุม ทปสท. มีมติผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรก จะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.2563 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และระยะที่สอง จะเสนอรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้มีผลครอบคลุมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐต่อไป ล่าสุด ทปสท.ได้รับการติดต่อจากคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ว่า จะนำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกรรมาธิการแล้ว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของ ทปสท. ขณะเดียวกัน ทปสท. ก็ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.) พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งก็ขึ้นกับการพิจารณาของ ปอมท.

ดร.เชษฐากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทปสท.ยังได้หารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ถึงการพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจาก ส.ว.หลายคนว่า ทปสท.สามารถเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาได้เลย โดยไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เปิดช่องให้วุฒิสภาสามารถพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศได้ และร่าง ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...ก็ถือเป็นกฎหมายที่ปฏิรูประบบบุคลากรของประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ ทปสท. จะสามารถผลักดันร่างระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ควบคู่กับการผลักดันร่าง พ.ร.บ.นี้ เข้าสู่การประชุมของกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร

ประธาน ทปสท. กล่าวด้วยว่า ทปสท.เดินสายชี้แจงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จนถึงปลายเดือน ก.พ.63 เพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยร่วมกันลงชื่อสนับสนุนการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา อาทิ มทร.ล้านนา มรภ.ลำปาง มรภ.เทพสตรี และยังมีกำหนดเดินสายอีก 5-6 แห่ง ทั้งนี้ ทุกแห่งที่ผ่านมามีความเข้าใจและสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นี้ ทั้งเรียกร้องให้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรม รวมทั้งเงินเดือนให้ได้รับ 1.5 เท่า และ 1.7 เท่าตามมติ ครม. ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้มีการวางระบบไว้แล้วในร่าง พ.ร.บ.นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปฏิรูปบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเชษฐา ทรัพย์เย็นทปสท.ข้าราชการพลเรือนการศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้