ข่าว
100 year

ชูนวัตกรรมพัฒนาระบบคุ้มครองสังคม อัปคุณภาพชีวิตชาวบ้านพึ่งตนเอง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์15 ก.พ. 2563 09:05 น.
SHARE

งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบ ปรับกระบวนทัศน์ รูปแบบ วิธีการทำงาน และสร้างนวัตกรรมของระบบการคุ้มครองทางสังคม

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันปกรณ์ 2563 โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การต้อนรับว่า ยุคสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมอย่างก้าวกระโดดและพลิกผัน มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลายมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบ ปรับกระบวนทัศน์ รูปแบบ วิธีการทำงาน และสร้างนวัตกรรมของระบบการคุ้มครองทางสังคม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันกับสถานการณ์ของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายสุทธิกล่าวว่า การประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2523 และจัดต่อเนื่องจนถึงครั้งนี้เป็นปีที่ 39 เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่มีความทุ่มเทในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูผู้ที่ได้สร้างผลงานดีเด่นในวงการสังคมสงเคราะห์ สำหรับปีนี้ พส.ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันปกรณ์ 2563 และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ 5 ราย ได้แก่ ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ, น.ส.กฤษณา จุลสงค์, น.ส.พรรณิกา ปัญญานาค และ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1 ราย ได้แก่ น.ส.วรรณวนัช กันพรม และประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร 7 ราย ได้แก่ นายจิรพัฒน์ ปุณยวุฒิวาณิชย์, นายพรหมมา กิที, นางยุพา ล่ำซำ, นายฉายวิชญ์ สุจริตกุล, นางเรวดี กล่ำศิริ, นางประนอม เกตุวรภัทรา และนายศักดา สัจจะมิตร

อธิบดี พส. กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ พส.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนางานในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ นำไปสู่การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สังคมสังคมสงเคราะห์พึ่งพาตนเองนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่ข่าววันนี้ระบบคุ้มครองสังคม

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้