ไลฟ์สไตล์
100 year

ยกเลิกสิทธิ์ “คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน” เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

ไทยรัฐออนไลน์6 ก.พ. 2563 08:48 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกสิทธิ์ "คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน" เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ข่าวแนะนำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อ 8 แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

(ข้อมูลจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาผู้ตรวจการแผ่นดินคู่สมรสเดินทางไปต่างประเทศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11:01 น.