ข่าว
100 year

เรื่องต้องรู้ เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์16 ม.ค. 2563 11:40 น.
SHARE

หากท่านเป็นคนทำงานที่มีนายจ้าง ท่านจะมีหลักประกันหนึ่งที่คอยดูแลยาม “ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน คือ กองทุนเงินทดแทน” โดยนายจ้างจ่ายเงินสมทบแต่ฝ่ายเดียวเพื่อดูแลลูกจ้าง

ทำอย่างไรเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

ถ้าลูกจ้างเกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลทันที และแจ้งให้นายจ้างทราบ แม้จะเป็นการประสบอันตรายเพียงเล็กน้อยก็ตาม ลูกจ้างสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน ถ้าเป็นสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน ก็จะยิ่งสะดวก เนื่องจากไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา เพราะสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรงภายใต้วงเงินที่กฎหมายกำหนด สำหรับรายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และในการส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษา นายจ้างต้องกรอกแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ให้ลูกจ้างนำไปให้สถานพยาบาลด้วย

ส่วนของนายจ้างให้ส่งแบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (กท.16) ที่ลูกจ้างกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมสำเนาแบบ กท.44 ไปยังสำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง

แบบไหนที่เรียกว่าประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน หมายถึง การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือได้รับผลกระทบแก่จิตใจ หรือต้องถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้นายจ้าง หรือทำตามคำสั่งของนายจ้าง ส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน หมายถึง การที่ลูกจ้างเจ็บป่วย หรือการถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทำงาน

จะเบิกค่ารักษาได้เท่าไร

ลูกจ้างสามารถมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 1 ครั้ง แต่หากมีการบาดเจ็บที่รุนแรง หรือเรื้อรังตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย ให้จ่ายเพิ่มได้อีก 100,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 150,000 บาท หากไม่เพียงพอสามารถจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีก รวมแล้วไม่เกิน 300,000 บาท หรือหากค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพออีก สามารถจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีก รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ และถ้ากรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยคณะกรรมการแพทย์พิจารณา และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ ในกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือลูกจ้างมีความจําเป็นหรือมีเหตุสมควร ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ  สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษาแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

จะเห็นได้ว่า การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงานของลูกจ้างเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง รวมถึงเป็นการต้องประสบภาวะลำบากของตัวลูกจ้างเอง หากนายจ้างไม่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เมื่อลูกจ้างมีการประสบเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเจ็บป่วยจากการทำงานค่ารักษาพยาบาลประสบเหตุอันตรายเงินสมทบ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed