ข่าว
100 year

มูลนิธิไทยรัฐเชิญร่วมส่งประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล "กำพล วัชรพล" ปี 2562

ไทยรัฐออนไลน์22 ส.ค. 2562 12:59 น.
SHARE

มูลนิธิไทยรัฐ ประกาศเชิญส่งประกวด วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 รางวัล "กำพล วัชรพล" ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นในวิชาชีพสื่อ

ด้วยมูลนิธิไทยรัฐ จะมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นที่เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการการสื่อสารมวลชน โดยครอบคลุมทั้งสื่อวารสารศาสตร์ดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ) และสื่อวารสารศาสตร์ใหม่ (วารสารศาสตร์ออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อก สื่อสังคมออนไลน์ หรือเครือข่าย สังคมออนไลน์ ฯลฯ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศรางวัลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยให้เรียกชื่อรางวัลนี้ว่า "รางวัลกำพล วัชรพล"

วิทยานิพนธ์ที่จะส่งเข้าประกวดได้ จะต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่มูลนิธิไทยรัฐ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หรือ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวด และจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ต่อไปนี้


1. เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (มหาบัณฑิต หรือ ดุษฎีบัณฑิต) ของสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง


2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีในวันที่กำหนดปิดการรับสมัคร


3. เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นที่เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการการสื่อสารมวลชนที่เป็นข้อค้นพบใหม่ โดย ครอบคลุมทั้งสื่อวารสารศาสตร์ดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ) และสื่อวารสารศาสตร์ใหม่ (วารสารศาสตร์ ออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อก สื่อสังคมออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ)


4. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็น หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสื่อ หรือกิจการการสื่อสารมวลชน เช่น การบรรณาธิการ เนื้อหา ภาพ ภาษา กราฟิก การออกแบบ การผลิต เทคโนโลยี สื่อ/ช่องทาง องค์กรธุรกิจ/อุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การตลาด การโฆษณา นโยบาย กฎหมาย จรรยาบรรณ ผู้บริโภค อิทธิพล/ผลกระทบ ฯลฯ


5. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีจดหมายรับรองการส่งเข้าประกวดจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น คณบดี แนบมาด้วย

สำหรับ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มีดังนี้


1. ระเบียบวิจัย พิจารณาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษาว่าถูกต้อง เหมาะสม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์หรือไม่เพียงใด รวมทั้งไม่ละเมิดจริยธรรมของการวิจัยด้วย


2 เนื้อหาและองค์ความรู้จากผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ได้ให้ข้อมูลและ ความรู้ใหม่ หรือขยายความรู้เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน ทั้งในด้านการนำไปปฏิบัติหรือ กำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ พัฒนา และแก้ปัญหาในวิชาชีพสื่อมวลชนในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างตรงเป้าหมาย และเป็นรูปธรรม


3. การนำเสนอ มีความถูกต้องแม่นยำ มีการอ้างอิงเหมาะสม มีการจัดเรียบเรียงประเด็น เนื้อหา เป็นหมวดหมู่ ต่อเนื่อง สอดคล้องเป็นระบบ ใช้ภาษาถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัคร ได้ที่มูลนิธิไทยรัฐ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2127-1064, 0-2272-1030 ต่อ 1183-1187 ทุกวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thairath-found.or.th/

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิไทยรัฐรางวัล กำพล วัชรพลประกวดวิทยานิพนธ์ไทยรัฐกรุ๊ปการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้