ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.ค. 2562 09:55 น.
  SHARE

  พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุม มส. มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีฯ ยกร่างฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 และในโอกาสวันมหามงคลต่างๆ โดยทางสำนักงานแม่กองบาลีฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีตนเป็นประธาน ส่วนคณะทำงานประกอบด้วยพระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม พระราชปัญญาเมธี วัดสร้อยทอง และพระมหามนตรี ขนฺติสาโร วัดปากน้ำฯ ขณะนี้คณะทำงานได้ยกร่างฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก มส.ไปเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับฉันท์มคธดังกล่าว มีคำแปลดังนี้ พระปรเมนทรมหาราชา รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย มีพระบรมเดชานุภาพยิ่งใหญ่ ทรงพระปรีชาในศาสตร์หลายด้าน มีพระมนัสมั่นในพระกตัญญุตาธรรม มีพระราชศรัทธาเคารพหนักแน่นในพระรัตนตรัย มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรู้เท่าทันในเหตุการณ์เหตุผลโดยตลอดฯ

  พระองค์ทรงบำเพ็ญสรรพราชกรณียกิจล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สมณพราหมณาจารย์ ทั้งแก่พสกนิกรถ้วนทั่ว ด้วยการพระราชทานสังคหธรรมนำจิตอาสาให้เพิ่มพูนขึ้นเนืองๆ ด้วยทรงรักษาปกป้องคุ้มครองโดยชอบธรรม ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นอเนกประการ มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นเหตุนำความเจริญรุ่งเรือง แห่งขอบขัณฑสีมาสยามประเทศ อันจะหาผู้ใดมาปรัปวาทมิได้

  บัดนี้ พระจอมชน ทรงสมบูรณ์ด้วยพระบุญญาธิการบารมี เสด็จเถลิงถวัลยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยพระบุญญาธิการและด้วยพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ขอสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิก มหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ไร้พระโรคาพาธ มีพระฉวีวรรณผ่องใส เพียบพร้อมด้วยพระพลานามัย ทรงพระเกษมสำราญเบิกบานพระราชหฤทัย ทุกทิพาราตรีกาลฯ ทรงดำเนินพระรัฏฐาภิปาลโนบายโดยแยบคาย ครองสิริราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมวิธี รักษาราชธรรมประเพณีมิให้เสื่อมคลาย ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพร ยิ่งยืนนานฯ ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการ ทรงธำรงมั่นอยู่ในไอศุริยสมบัติ ตลอดจิรัฐิติกาล ประสบแต่สิ่งดีงามในกาลทุกเมื่อ ขออัญเชิญเหล่าทวยเทพเทวาได้โปรดปกปักรักษา สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้นิราศปราศจากภยันตราย ภัยพิบัติทั้งปวง ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญฯ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10พระพรหมโมลีมหามงคลข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้