ข่าว
100 year

สถ.ผนึก อปท.ลุยแก้มลพิษทางน้ำ จัดติวเข้มบริหารจัดการน้ำเสียรุ่นที่ 2

ไทยรัฐออนไลน์25 มิ.ย. 2562 16:07 น.
SHARE

อธิบดี สถ.เปิดการประชุมสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 หวังกระตุ้นฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม คืนคุณภาพชีวิต-เศรษฐกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยวของไทย 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดการประชุมสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำเสีย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 9 แห่ง ภาคใต้ จำนวน 15 แห่ง ภาคกลาง จำนวน 1 แห่ง รวม 25 แห่ง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การจัดการน้ำเสีย

โดย อธิบดี สถ. กล่าวว่า อยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ให้ได้สักครึ่งหนึ่งจากเมื่อครั้งที่เราเกิดมา เพื่อให้แผ่นดินไทยได้กลับมาเป็นแผ่นที่สว่างให้กับลูกหลานของเรา เพราะที่ผ่านมาเราอาจจะละเลยไม่ได้สนใจมาก โดยคิดว่าอาจเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้วนี่คือภาระหน้าที่ของพวกเรา ไม่น้อยไปกว่าที่บรรพบุรุษท่านได้รักษาไว้ให้เรา ซึ่งทุกท่านที่มารวมอยู่ ณ ที่นี้ ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี เป็นผู้ที่จะมีคุณูปการต่อประเทศชาติและต่อลูกหลานของเรา ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่เป็นวาระของชาติในทุกวันนี้ หรือแม้แต่เรื่องของการจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รอไม่ได้ เพราะในปัจจุบัน ประเทศไทยมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรืออยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และชะลอโครงการออกไป รวมถึงยังไม่ได้มีการรับมอบ จำนวน 105 แห่ง ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 91 แห่ง เป็นเจ้าของ คิดเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยทั้งหมด 7,852 แห่ง

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ดังนั้นการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งมีอยู่เดิมแล้ว ให้สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของงบประมาณ ค่าใช้จ่ายแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการ รวมทั้งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ด้วย โดย กรมฯได้ขอให้ อปท.รวบรวมแผนการดำเนินงานว่าจะเริ่มทำ ปรับปรุง พัฒนาที่ใดบ้าง มีระบบสูบน้ำที่เสีย ใช้งานไม่ได้ที่ใดบ้าง เพื่อรวบรวมไว้ในแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ของ อปท.สำหรับด้านการจัดการน้ำเสีย ทางกรมฯก็จะให้แต่ละ อปท.ที่มีความสนใจ อยากร่วมทำร่วมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเสนอรายละเอียดเข้ามา เพื่อขอให้องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) นำไปพิจารณาและหาแนวทางให้ เพราะทุกวันนี้ธุรกิจหรือกิจการต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำเสียมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ จากเดิมให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน หรืออีกแนวทางหนึ่ง คือ ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียประจำบ้าน/ครัวเรือน ก็จะยิ่งช่วยให้เกิดความยั่งยืน เพราะน้ำเสียจากครัวเรือน จะได้ไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินั่นเอง

อธิบดี สถ.กล่าวต่อว่า สำหรับอีกหนึ่งการบริหารจัดการน้ำเสียเชิงระบบก็คือ การส่งเสริมให้ อปท. ได้มีการดำเนินการจัดทำ "ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด" ที่เป็นการบริหารจัดการน้ำในระดับครัวเรือน บริเวณที่อยู่อาศัย สามารถทำได้ง่าย วิธีการของธนาคารน้ำใต้ดินนี้คือ การหาแหล่งที่อยู่ให้กับน้ำ โดยการอัดน้ำลงในพื้นที่ของตนเอง ลดการเกิดน้ำขัง ให้น้ำซึมลงดิน ให้ความชุ่มชื้นกับแผ่นดิน หรือเรื่องของการคัดแยกขยะ โดยการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ที่เป็นการคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ไม่ให้ขยะเปียกจากครัวเรือนของเราไปรวมอยู่กับขยะทั่วไป จนเกิดการเน่าเสีย เป็นแหล่งเพราะพันธ์ยุง หรือเชื้อโรคต่างๆ ทั้งยังเป็นตัวทำลายชั้นบรรยากาศโลก จนเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ก็จะเป็นช่วยรักษาชีวิตของโลกเราให้ยืนยาวยิ่งขึ้น

อธิบดี สถ.กล่าวต่อว่า อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องทุกท่านก็คือ ขอให้ช่วยกันกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ด้วยใจที่มีความเป็นจิตอาสา ให้พรรคพวกเราของได้หันมาตระหนักเห็นความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ ได้เป็นบัวพ้นน้ำเหมือนกับพวกเราในห้องนี้ เพราะสิ่งต่างๆ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงเพราะทำแค่ อปท.เดียว ทางกรมฯก็หวังไว้ว่าพวกเราจะช่วย Change for Good ให้สังคมและแผ่นดินของเราดียิ่งขึ้น

"วันนี้ต้องขอขอบคุณทางองค์การจัดการน้ำเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มาร่วมพลังกันช่วยกันทำสิ่งดีๆ ให้ลูกหลานของเรา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สมดังที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากความหวังไว้ สิ่งที่พวกเราร่วมกันทำนี้ จะเป็นเสมือนคุณูปการของทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตและทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย" อธิบดี สถ.กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สถ.น้ำเสียมลพิษทางน้ำบริหารจัดการน้ำเสียอปท.ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED