Thairath Logo
กีฬา

ระดมสมอง ถอดบทเรียนสางปัญหาฝุ่นพิษ ตัวการก่อหลายโรค

Share :
line-share-logo

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดเวทีระดมสมอง ปรับแผนรับมือปัญหาฝุ่นพิษในไทย ทั้งเขตเมือง-พื้นที่ป่า ต้นเหตุทำให้เกิดหลายโรค เสี่ยงมะเร็งปอด กระทบการเจริญเติบโตของทารก

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเสวนา “การขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ” ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ว่า ความเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศมีสาเหตุจาก 2 ส่วน 1. ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ 2. การปนเปื้อนสถานะอื่นๆ ในฝุ่นละออง อาจทำให้เกิดโรคที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง หรืออาจมีการพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งปอด ขณะที่ในหญิงตั้งครรภ์ การได้รับอากาศที่มีคุณภาพต่ำจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารก เช่น เกิดมามีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ หรือเกิดความบกพร่องของร่างกาย หรือมีปัญหาในเรื่องพัฒนาการได้ ซึ่งการป้องกันต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่มีปัญหาฝุ่นละออง หรือหากเลี่ยงไม่ได้ ต้องใช้หน้ากากกรองอากาศป้องกันตัวเอง

นายกังวาน เหล่าวิโรจน์กุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนั้น เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้เป็น 1 ใน 7 พื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นโครงการที่เชื่อมต่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยการพัฒนาต่างๆ เช่น สมาร์ทบัสที่สามารถใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบดูได้ว่าตอนนี้รถอยู่ไหน เพื่อจูงใจให้คนเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนบุคคล มาเป็นรถสาธารณะได้ รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน

ขณะที่ นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จ.ลำปาง ตัวแทนชุมชนที่ปราศจากการเผา 100% ตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการเผาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ “ป่าชุมชน” เพราะชาวบ้านที่เข้าไปทำประโยชน์ในป่าชุมชนจะคอยช่วยกันสอดส่องดูแล ขณะที่พื้นที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บนดอยสูงและพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชุมชน

สำหรับการเสวนาดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก “Beat Air Pollution: หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ระดมสมองถอดบทเรียนการจัดการปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทย ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ไฟป่าจากการเผาในที่โล่ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ.

อ่านเพิ่มเติม...
ฝุ่นพิษแก้ฝุ่นพิษฝุ่นพิษต้นเหตุโรคมะเร็งปอดอากาศพิษสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป