king10
Thairath Logo
กีฬา

"สร้างสุข ลดทุกข์" ชีวิตแรงงานไทย

Share :
line-share-logo

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จำนวนแรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 20.8 ล้านคน ในปี 2560 เป็น 21.2 ล้านคน ในปี 2561 คนกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงต้องประสบกับความเครียดที่มาจากปัญหาอาชีพและรายได้ การเจ็บป่วย สิ่งเสพติด เหล้า-บุหรี่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว 

สสส. โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตร่วมกับแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ และภาคีที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนโครงการ “สร้างสุข ลดทุกข์” เพื่อพัฒนากระบวนการ สังเคราะห์ชุดความรู้ และจัดทำคู่มือผู้ปฏิบัติงาน ในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการดำเนินงานของกลุ่มแกนนำแรงงานที่ผ่านกระบวนการพัฒนาเป็นอาสาสร้างสุข ชุมชน และหมอสุขชุมชน รวมทั้งกำลังเตรียมเสนอให้กองทุนสุขภาพตำบล และทีมพยาบาลจิตเวช ประจำโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาร่วมสนับสนุน

นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการ “การสร้างสุข ลดทุกข์” สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SADA) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานระยะที่ 2 ช่วงแรก (ก.ย.2560-มี.ค.2562) พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.3 โดยมีจำนวนผู้นำที่มีศักยภาพเป็นหมอสุขชุมชนที่เป็นแรงงานทั้งในและนอกระบบ จำนวน 31 คน อาสา สร้างสุข 100 คน และผู้นำระดับพื้นฐาน 281 คน จากทั้งหมด 192 พื้นที่ชุมชนนำร่องทั่วประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...
สสส.แรงงานนอกระบบศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจแรงงานไทยสร้างสุข ลดทุกข์อรพิน วิมลภูษิตข่าวทั่วไป