เผย ร.ร.-ผู้บริหาร-ครู ไทยรัฐวิทยาดีเด่น

Share :
line-share-logo

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการรางวัลวิทยานิพนธ์ “กำพล วัชรพล” ของมูลนิธิไทยรัฐเปิดเผยว่า มูลนิธิไทยรัฐจัดการประกวดวิทยานิพนธ์ “กำพล วัชรพล” ขึ้นทุกปีและจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 ธ.ค.ของทุกปี สำหรับปีนี้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ส่งเข้าประกวดประจำปีนี้ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ยังไม่มีวิทยานิพนธ์ฉบับใดสมควรที่จะได้รับรางวัลกำพล วัชรพล นอกจากนี้ในวันดังกล่าวจะจัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่นและครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2561 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งจะมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ปฏิรูปแล้วการศึกษาของไทยจะดีขึ้นอย่างไร’ โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยงานจัดขึ้นวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เวลา 13.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผลการประกวดโรงเรียนและบุคลากรไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาค ปี 2561 ภาคเหนือ ร.ร.ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ อ.เวียงสา จ.น่าน รองชนะเลิศ อันดับ 2 ไม่มี ผู้บริหารดีเด่น นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๙ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจ.แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายจำนงค์ สมมา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ อ.เวียงสา จ.น่าน รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๙ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครูดีเด่น ได้แก่ นางริสรา ปั้นคุ่ย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายปรีชา สอนมาลา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๓ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.พรลภัส ธีรโรจน์ไพศาล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร.ร.ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๘ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๑ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ผู้บริหารดีเด่น นายชูชาติ พวงมาลี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๑ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๔ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายประเทือง รูขะจี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๘ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูดีเด่น นางสมเพชร จิตรจักร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๖ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางกีรติกา บ่อคำ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๑ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธีรวัฒน์ จันทศร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๘ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ภาคใต้ ร.ร.ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ อ.ปะทิว จ.ชุมพร รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๔ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ผู้บริหารดีเด่น นางจิรภรณ์ รัตตกูล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๔ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.สุดใจ ดำคำ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๖ อ.ปะทิว จ.ชุมพร รองชนะเลิศ อันดับ 2 ว่าที่ ร.ต.อัมโร รักช่วย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๘ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ครูดีเด่น นางทักษิณา เทพประสิทธิ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.ปัทติมา ปรีชา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางวีนา อับดุลสตา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ภาคกลาง–ภาคตะวันออก ร.ร.ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๕ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๓ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๘ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๐ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ผู้บริหารดีเด่น นายปรพล แก้วชาติ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสมสมัย กันสการ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๓ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายขวัญชัย บารมี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๘ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.นิภา นาคสิงห์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ครูดีเด่น นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางเลขา เทือกเถาว์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.รินดา กิมก่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ น.ส.ชฎาพร สายจันทร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๓ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

อ่านเพิ่มเติม...