king10
Thairath Logo
กีฬา

หนุน ศธจ.มีบทบาทวางแผนรับนักเรียนในจังหวัด

Share :
line-share-logo

ตามที่มีกลุ่มโรงเรียนเอกชนแสดงความกังวลเนื่องจากปีการศึกษา 2561 มียอดเด็กมาสมัครเข้าเรียนลดลงอย่างมากต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีจนอาจจะส่งผลต่อการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนนั้น นายชลำ อรรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) รักษาการเลขาธิการ กช.กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำลังสำรวจตัวเลขเด็กนักเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว โดยจะสรุปในวันที่ 10 ก.ค.นี้ ซึ่งตนเข้าใจว่าเรื่องยอดเด็กโรงเรียนเอกชนลดลงนั้น คงไม่ใช่ทุกโรงเรียนและไม่ใช่ทุกระดับ อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกับบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันมาก รวมทั้งกรณีจำนวนเด็กที่เกิดลดลง

รักษาการเลขาธิการ กช.กล่าวอีกว่า นอก จากนี้ ยังพบว่าการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนของรัฐได้หันมารับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ จากเดิมที่เริ่มรับเด็กอนุบาล 4 ขวบ จึงส่งผลต่อโรงเรียนเอกชนที่เคยเปิดรับเด็กกลุ่มนี้ ดังนั้น ในปีการศึกษาหน้าเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นแล้ว จึงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งหมดเพื่อวางแผนกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนต่อห้องให้ดี เพื่อไม่ให้กระทบต่อสถานศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีก ทั้งนี้ ส่วนตัวคิดว่าควรให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เข้ามามีบทบาทในการวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใน จังหวัดนั้นๆ ขณะที่ส่วนกลางควรเป็นเพียงผู้กำหนด นโยบายกว้างๆ และคอยควบคุมดูแลมาตรฐาน ไม่ควรมากำหนดแผนการรับให้ทุกจังหวัดปฏิบัติเหมือนกันหมด.

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนเอกชนการศึกษาไทยนักเรียนเด็กโรงเรียนเอกชนการรับนักเรียนข่าวทั่วไป