ไลฟ์สไตล์
100 year

เกษตรยุคใหม่ (3)

ซี.12
4 พ.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

สิ่งที่สอดรับกับนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืนที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางไว้คือ คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2/2561 ที่ออกมาก่อนหน้านี้

เป็นเรื่องของแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการและปฏิบัติงานพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัด ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ 2.ผู้แทนหน่วยทหารกองทัพบกในพื้นที่ หรือผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในจังหวัด 3.ปลัดจังหวัด 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 5.ท้องถิ่นจังหวัด 6.พาณิชย์จังหวัด 7.อุตสาหกรรมจังหวัด 8.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 9.ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด 10.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 11.ประธานหอการค้าจังหวัด 12.ผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด 13.ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 14.ประมงจังหวัด 15.ปศุสัตว์จังหวัด 16.ผู้แทนหน่วยงานกรมการข้าวที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 17.ผู้แทนหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 18.ผู้แทนหน่วยงานกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 19.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด 20.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่จังหวัด 21.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 22.เกษตรจังหวัด 23.สหกรณ์จังหวัด 24.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 25.ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 26.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด 27.ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร/ผู้แทนที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 28.ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 ท่าน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 29.ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 30.ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัด 31.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย (Agenda) และแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 2.ทำหน้าที่เป็นกลไกในการกำกับ ดูแล ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดนั้นๆ 3.ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด (Area-based) กับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 5.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ

เรื่องการบริหารงานเกษตรยุคใหม่นี้ยังมีเรื่องราวให้เอ่ยถึงอีกมากในโอกาสที่เหมาะสม.

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรยุคใหม่

เกษตรยุคใหม่ (2)

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุมข้าราชการซี.12เกษตรยุคใหม่ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 02:29 น.