HA การันตี...โรงพยาบาลคุณภาพ

ข่าว

  HA การันตี...โรงพยาบาลคุณภาพ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  17 เม.ย. 2561 05:05 น.

  ยุทธศาสตร์เสริมเกราะ "คุ้มภัยผู้ป่วย-เติมศรัทธา รพ.ไทย" สู่มาตรฐานสากล

  โรงพยาบาล HA...มาตรฐานโรงพยาบาลที่สากลยอมรับ

  “HA” หรือ Healthcare Accreditation หมายถึงกลไกที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสถานพยาบาลทั้งองค์กรอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ โดยอาศัยการรับรองเป็นแรงจูงใจทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

  ข้อมูลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. (องค์การมหาชน) ซึ่งรับหน้าที่ในการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน HA ทั้งสิ้น 782 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของโรงพยาบาลทั้งหมด หากเจาะลึกลงไปจะพบว่าเป็นโรงพยาบาลภาครัฐ 699 แห่ง และภาคเอกชน 83 แห่ง

  ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA คือ เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย เพราะมีเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย โรงพยาบาลมีมาตรฐานการรักษา ทั้งยังมั่นใจในกระบวนการดูแลรักษาได้ ในด้านโรงพยาบาลที่ได้รับจะสื่อให้เห็นว่าเป็นองค์การการเรียนรู้ที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ปฏิบัติงานก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการทำงานลดลง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลและตนเอง ท้ายที่สุดคือ ญาติของผู้ป่วยที่จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพราะในมาตรฐาน HA จะทำให้ ญาติได้รับการพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดถือเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการอยากที่จะได้รับ

  นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ที่ จ.พังงา ว่า จ.พังงา เป็น 1 ใน 8 จังหวัดของไทยที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ทั้งจังหวัด โดยมีโรงพยาบาล 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือ รพ.พังงา และ รพ.ตะกั่วป่า โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง คือ รพ.ตะกั่วทุ่ง รพ.บางไทร รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ รพ.กะปงชัยพัฒน์ รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ รพ.ท้ายเหมือง และ รพ.ทับปุด ซึ่งทุกแห่งผ่านการรับรองคุณภาพที่ถือว่ามีมาตรฐานในการให้บริการ โดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จะช่วย สร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการ รวมไปถึงลดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างสถานพยาบาลและคนไข้ได้ เพราะมาตรฐานของ HA ส่วนหนึ่งคือการสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับพื้นที่

  “สิ่งสำคัญโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการประเมิน HA ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าสอดคล้องกับมาตรฐานเกิน 50% ขึ้นไปหรือไม่ หากคิดว่าผ่านก็สามารถส่งแบบประเมินตนเอง และ สรพ.จะประเมินซ้ำอีกครั้ง ว่าสามารถผ่านได้ตามที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งมาตรฐานนั้นแบ่งเป็น 4 ตอน อาทิ ตอนที่ 1 ว่าด้วยการนำองค์กร ประกอบด้วย ผู้นำมียุทธศาสตร์ ตั้งเป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย ตอนที่ 2 วางเป้าหมายการพัฒนาให้ตรงตามต้องการของระบบงานสำคัญของโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาลไม่ใช่มีแต่การรักษา ระบบงานสนับสนุนการจัดบริการให้เป็นไปได้ เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบยา แล็บ สิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ภูมิทัศน์ การจัดการน้ำ ของเสีย และอัคคีภัย เป็นต้น ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามาโรงพยาบาลจนจำหน่ายออก และตอนที่ 4 ผลลัพธ์การรักษาพยาบาล ได้รับบริการดีจริงหรือไม่” ผู้อำนวยการ สรพ. ขยายภาพถึงการได้รับมาตรฐาน HA

  นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) พังงา เล่าว่า จ.พังงา เป็นจังหวัดที่โรงพยาบาลสังกัด สธ. มีการพัฒนาคุณภาพจนได้รับการรับรองจาก สรพ. แม้จะเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 หรือที่เรียกว่าระดับรุนแรง แต่โรงพยาบาลทั้งหมดก็สามารถพัฒนาคุณภาพภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดให้ได้มาตรฐาน HA โดยตนจะไม่เข้าไปสั่งการโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพ แต่จะทำหน้าที่คอยสนับสนุน

  “โรงพยาบาลมีวิกฤติทางการเงินถึง จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ เพราะมีเรื่องต้นทุนที่สูงอยู่พอสมควร แต่ก็ยังดีกว่าการปล่อยให้เกิดผลเสียกับการรับบริการของผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องคิดและร่วมกันพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้น ที่ผ่านมา สธ.ได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยการจัดสรรเงินช่วยกรณีเกิดวิกฤติการเงินมาที่เขต ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงก็จะจัดสรรให้จังหวัดและสสจ.มาร่วมกันบริหาร ซึ่งจัดสรรให้โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาเพราะจำนวนประชากรน้อย ได้รับเงินจัดสรรน้อยเป็นทุนเดิม เป็นต้น ทำให้พอมีเงินหล่อเลี้ยงจนเกิดคุณภาพขั้นมาตรฐาน เช่น รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลบนเกาะที่มีปัญหาความขาดแคลนทรัพยากร แต่ก็สามารถผ่านมาตรฐานคุณภาพได้” นพ.สามารถ ขยายถึงความจำเป็นของโรงพยาบาลมาตรฐาน HA

  ทีมข่าวสาธารณสุข มองว่าการผลักดันให้โรงพยาบาลได้มาตรฐาน HA ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมาตรฐาน HA น่าจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพและเติมศรัทธาให้โรงพยาบาล ทั้งยังเป็นตัวช่วยการันตีว่าทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะได้รับการพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม

  แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากฝากคือการเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลที่จะได้รับการรับรองว่าผ่านมาตรฐาน HA เพราะหากเกิดความผิดพลาดแม้เพียงแค่หนึ่งโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากถึงขั้นเกิดความสูญเสียที่ไม่สมควรขึ้น แน่นอนความไว้เนื้อเชื่อใจในมาตรฐาน HA ไม่ต่างจากกระดาษแผ่นเดียวที่ไร้ค่าและหมดความน่าเชื่อถือในทันที

  นั่นหมายถึงวิกฤติศรัทธาต่อโรงพยาบาล HA อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้.

  ทีมข่าวสาธารณสุข

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โรงพยาบาลมาตรฐาน HAโรงพยาบาลสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลกิตตินันท์ อนรรฆมณีสรพ.สุขภาพ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 06:55 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์