มหกรรมอุดมศึกษา ลายแทงไทยแลนด์ 4.0

ข่าว

มหกรรมอุดมศึกษา ลายแทงไทยแลนด์ 4.0

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

2 มี.ค. 2561 05:15 น.

ยูนิเวอร์ซิตี้เอ็กซ์โป 2018 มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ครั้งแรกของการรวมพลังมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีกิจกรรมมากที่สุด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของ “สถาบันอุดมศึกษา” ในเครือข่าย ทปอ.

ที่จะเป็นกลไกสำคัญของสังคมต่อการขับเคลื่อนประเทศชาติ เดินหน้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ทั้งด้านการผลิตกำลังคน การสร้างงานวิจัย การสร้างสรรค์เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาก้าวหน้า และประชาชนโดยส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อ “การศึกษา” ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องเชื่อมต่อกับภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยี...นวัตกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพคนให้มีความทันสมัยสอดคล้อง

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ “ทปอ.” พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทั้ง 34 แห่ง ได้ร่วมมือร่วมใจแสดงพลัง ศักยภาพในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย... ไทยแลนด์ 4.0 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บอกว่า การจัดงานของ ทปอ.ในครั้งนี้ จะเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการศึกษา...ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

“ในงานจะมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร นวัตกรรม รวมถึงแนวทางใหม่ๆที่แสดงให้เห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ผู้ที่เข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและผู้ปกครองจะได้เข้าใจถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา การทดสอบเพื่อค้นหาศักยภาพเชิงลึกสำหรับตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จะต่อเนื่องไปถึงการใช้ทักษะเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ”

“ยูนิเวอร์ซิตี้เอ็กซ์โป 2018” ได้รวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ที่เน้นเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ และการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่านนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ทั้ง 10 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 : “รอยัล พาวิลเลียน” (ROYAL PAVILION)...นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงริเริ่มการศึกษาแบบตะวันตกในราชสำนักสยาม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกสาขาแก่เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วประเทศและการจัดการศึกษานอกระบบ...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคคลในชาติอย่างครอบคลุมทุกด้าน พร้อมชมผลงานภาพวาดพระราชกรณียกิจ 3 พระองค์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่าสิบผลงาน

โซนที่ 2 : STEM EDUCATION & 21st CENTURY LEARNING ...เรื่องราวของการส่งเสริมและสนับสนุนรากฐานที่ดีให้นักเรียนได้เรียนรู้... ฝึกฝนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งทักษะใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยมากที่สุด

โซนที่ 3 : อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาชุมชน...การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากนักวิชาการผ่านกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี ...นวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิต การสร้างอาชีพ...การเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้

โซนที่ 4 : Social Innovation, Social Enterprise and Entrepreneurship...แสดงถึงนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นตัวอย่างและเข้าใจคำว่า “Social Innovation”

รวมทั้งบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการใช้นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศอย่างยั่งยืน

โซนที่ 5 : University Innovation Ecosystem...เรื่องราวของความเชื่อมโยงกันในสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรม...บริการที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง โซนที่ 6 : SME & Start Up...ต้นแบบของนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมชมการแข่งขัน การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

โซนที่ 7 : Innovation Hubs...โครงการ Innovation Hubs ออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างที่มีอยู่ของระบบวิจัยไทย ที่ไม่สามารถผลักดันให้งานวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมให้มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่จะขยายผลงานสู่ระดับต้นแบบ ทุนพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัย ส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่

โซนที่ 8 : นิทรรศการความร่วมมือและการรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัย ...เข้าถึง เข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS)...เป็นระบบที่เอื้อให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ครบระยะเวลาการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถค้นหาคณะที่เรียนแล้ว “ปัง” ด้วย AI ผ่านทาง www.mycareer.ai และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาทั้ง 9 ภูมิภาคในประเทศ

โซนที่ 9 : นิทรรศการความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ... ตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย...กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา

โซนนี้จะคัดเลือกโครงการเด่นๆที่ตอบสนอง 4.0 ได้แก่ โครงการด้านอาหาร เกษตร...เทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สมองกลฝังตัว โครงการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ในรูปแบบ interactive เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถ สืบค้นได้ด้วยตัวเอง

โซนที่ 10 : นิทรรศการมหาวิทยาลัยเอกชน...จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับโอกาสทางการศึกษา, ความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม บทบาทในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล...เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาระดับประเทศ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ฯลฯ

“ยูนิเวอร์ซิตี้เอ็กซ์โป 2018”... มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 นี้ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/cuptthailand

“ปฏิรูปการศึกษา” ร่วมเดินหน้าประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...“เด็กไทยยุค 4.0” จะต้องเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ไฮไลต์บอลซีเกมส์ รอบแบ่งกลุ่ม ไทย ชนะ ลาว 1-0
01:16

ไฮไลต์บอลซีเกมส์ รอบแบ่งกลุ่ม ไทย ชนะ ลาว 1-0

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:04 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์