ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กดยช.กำชับจ่ายเงินเด็กแรกเกิดให้ทัน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ก.พ. 2561 06:01 น.
  SHARE

  จี้ ดย.พีอาร์โครงการให้ทั่วถึง เตรียมพร้อมถ่ายโอนสภาเด็กสู่ท้องถิ่น

  พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญถึงเรื่องการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องการดำเนินโครงการฯที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ พม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงมากขึ้น และเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้ทันและไม่ให้มีการหยุดชะงัก ควรปรับฐานการขอรับงบประมาณให้ตรงกับข้อมูลที่มีผู้มาลงทะเบียน รวมทั้งให้มีการวางแผนกระบวนการทำงานให้ชัดเจน โดยขอให้ประสานการดำเนินงานกับสำนักงบประมาณอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

  รมว.พม.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องแผนการถ่ายโอนภารกิจสภาเด็กและเยาวชน โดยเห็นชอบในหลักการของการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และมอบหมาย ดย. ดำเนินการทบทวนและเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและเตรียมความพร้อม ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  พล.อ.อนันตพรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะถึงการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งในระดับตำบล เทศบาล อำเภอ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ดังนี้ 1.ควรผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยมุ่งสู่ระดับอาเซียน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในการสนับสนุนให้เป็นผู้นำในเวทีระดับอาเซียน 2. ควรเร่งรัดการดำเนินงานสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยต้องมีกระบวนการทำงานชัดเจน ตรวจสอบได้ และควรมีที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ และ 3. ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เด็กแรกเกิดจ่ายเงินพม.อนันตพร กาญจนรัตน์กดยช.สุขภาพ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้