king10
Thairath Logo
กีฬา

ดึง “ประชาสังคม” กลไกปฏิรูปศึกษา

Share :
line-share-logo

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการอิสระฯว่า ได้มีการหารือถึงบทบาทของภาคประชาสังคมที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ต้องอาศัยภาคประชาชน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการรวมตัวกันเป็นสมัชชาการศึกษาในระดับจังหวัด หรือภาคีเครือข่าย แต่การรวมตัวยังไม่ชัดเจน มีปัญหาเรื่องความสำเร็จและความยั่งยืน ดังนั้น ต้องหารูปแบบว่าทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ โดยอาจต้องทำเป็นระยะๆและมีรูปแบบที่หลากหลาย

“ที่ประชุมเห็นว่าควรจะนำเรื่องนี้ไปกำหนดไว้ใน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนช่วยจัดการศึกษา โดยให้มีกลไกไม่เป็นทางการที่เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนกลไกทางการในการปฏิรูปการศึกษา เพราะการบริหารโดยภาครัฐที่แม้จะมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาไม่ใช่คำตอบ แต่ต้องเป็นการกระจายลงสู่พ่อ แม่ ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนด้วย” ศ.นพ.จรัสกล่าว

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดสมัชชาการศึกษา มีกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รองรับอยู่แล้ว แต่ทำอย่างไรให้การรวมตัวของภาคประชาสังคมเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง อีกทั้งบทบาทของสมัชชาการศึกษาจะเข้ามาช่วยปฏิรูปการศึกษาอย่างไร เช่น การติดตามประเมินผล หรือการช่วยกำหนดนโยบาย เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิรูปการศึกษาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจรัส สุวรรณเวลาประชาสังคมจัดการศึกษาการศึกษา