ชู โรงเรียนครอบครัวลดความรุนแรง

Share :
line-share-logo

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สค.ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทำโครงการโรงเรียนครอบครัว ซึ่งได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และภาคประชาสังคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมายของครอบครัวตามช่วงวัยต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลและสภาพปัญหาของชุมชน พร้อมจัดอบรมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ที่ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ขยายผลโครงการโรงเรียน ครอบครัว หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงรูปแบบต่างๆ

อธิบดี สค.กล่าวด้วยว่า ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ...อยู่ในการพิจารณาของกฤษฎีกาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีข้อบัญญัติถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจะต้องให้ความรู้และคำแนะนำกับครอบครัว รวมถึงผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสอาจจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนครอบครัว ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอจดทะเบียนสมรสด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...