ไลฟ์สไตล์
100 year

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ความหวังแห่งใหม่ของคนไทย

มูลนิธิรามาธิบดีฯ
17 พ.ย. 2560 06:01 น.
SHARE

นอกจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยแล้ว ปัจจุบันภาวะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล และอัตราส่วนแพทย์ต่อคนไข้ที่ไม่เพียงพอ ยังส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง เนื่องจากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ถือกำเนิดขึ้น และพร้อมจะเป็นหนึ่งในความหวังของการมอบชีวิตที่ยืนยาว และสุขภาพที่ดี สำหรับคนไทยอย่างยั่งยืน

ศูนย์การแพทย์แห่งการให้

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เป็นสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเพื่อมาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่จำนวนมากในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพประชากรและสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์การสร้างความแข็งแรงของชุมชนและสังคม ให้เป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก่อตั้ง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ขึ้นด้วยความหวังที่ยิ่งใหญ่

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกแถบปริมณฑลของกรุงเทพฯ อันเป็นย่านอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นของประชากร และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง โดยอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 319 ไร่ เป็นโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพมากที่สุดในการให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดฝั่งตะวันออกของประเทศ อาทิ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทั้งนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบภายในตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง อันได้แก่

1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัย เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ ที่มีศักยภาพที่สุดในประเทศไทย

2) ศูนย์การแพทย์และเครือข่ายบริการทางการแพทย์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม รักษาผู้ป่วยทุกระดับตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อย่างบูรณาการ เน้นเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาชีวอนามัย ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย

3) อุทยานการเรียนรู้และศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการดูแลเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนอย่างครบวงจร

ความหวังแห่งอนาคต


สำหรับการดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนแพทย์และสถานที่วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จะสามารถผลิตแพทย์ได้ปีละ 212 คน บัณฑิตพยาบาลปีละ 250 คน และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ อีกปีละ 750 คน โดยการดำเนินการในฐานะโรงพยาบาลจะมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในได้มากถึง 550 เตียง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยในแต่ละปี ซึ่งได้ประมาณการจำนวนผู้ป่วยนอกไว้ที่ 1,000,000 ราย และผู้ป่วยใน 17,000 รายต่อปี

ปัจจุบัน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้าง และแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 98 แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อีกกว่า 2,000 ล้านบาท จึงต้องเร่งระดมทุนผ่านกิจกรรมการกุศล และปรารถนาให้คนไทยทุกคนสามารถเป็น ‘ทูตแห่งการให้’ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อส่งต่อพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อต่อลมหายใจของผู้ป่วยในอนาคต รวมถึงร่วมสร้างและส่งมอบความหวังแห่งอนาคตสำหรับคนไทย

พลังแห่งการให้ไม่สิ้นสุด

ในฐานะที่ใกล้ชิดกับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล็งเห็นว่า ปัญหาใหญ่ที่ชาวไทยจะต้องเผชิญต่อไปอีกยาวนาน หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ได้มีผลเพียงแค่ระดับปัจเจกเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้นการถือกำเนิดขึ้นของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ไม่เพียงแค่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงในด้านแนวคิดและการจัดการด้านการรักษาพยาบาลเพื่ออนาคตด้วยเช่นกัน มูลนิธิ
รามาธิบดีฯ จึงพร้อมเป็นสื่อกลางระดมทุนผ่านโครงการต่างๆ นอกเหนือจากการรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลสู่การช่วยเหลือคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่าการระดมทุนเพื่อก่อสร้างโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นั้น มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายใต้แนวคิด ‘คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด’ ผ่านกิจกรรมและช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ทันสมัย และเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และศิลปินดาราจิตอาสามากมาย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมบริจาคอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการกุศลหลากหลายรูปแบบบนสื่อต่างๆ  การจำหน่ายของที่ระลึกที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ผู้มีชื่อเสียง และสติกเกอร์ไลน์ฝีมือศิลปินระดับประเทศ เพื่อให้การบริจาคเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย โดยคาดว่า การระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครั้งนี้

“โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นับเป็นการแก้ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางเข้ามารักษาตัวในเมืองได้อย่างแท้จริง ด้วยการขยายโรงพยาบาลรัฐที่มีศักยภาพสูงไปสู่รอบนอกกรุงเทพฯ เพื่อให้คนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น โอกาสจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้” และร่วม “สร้าง”  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ เพื่อเติมเต็มโอกาสและความหวังในการรักษาที่ดียิ่งขึ้นให้กับประเทศไทย” 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ ผ่านความสำเร็จของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยสามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-05216-3 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี)
เลขที่บัญชี 090-3-50015-5 เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ramafoundation.or.th
หรือ โทร. 02 201 1111

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีAdvertorial

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 17:49 น.