ข่าว
100 year

จัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙

ข่าวประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2560 09:30 น.
SHARE

การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อเป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมเอางานของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ จำนวน กว่า ๑๐๙ ชิ้น ซึ่งสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ด้วยความศรัทธาอันหาที่สุดมิได้ โดยมี แนวคิด รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่หลากหลาย โดยจะมีการแบ่งการแสดงงานออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ คือการขึ้นครองราชย์ ช่วงที่ ๒ เป็นช่วงเสด็จพระราชดำเนินทั่วแผ่นดินไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ช่วงที่ ๓ เป็นช่วงประมวลการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นศาสตร์แห่งพระราชา ช่วงที่ ๔ คือช่วงประจักษ์ถึงความทุ่มเทในการทรงงานเพื่อพสกนิกรออกมาเป็นโครงการต่างๆ กว่า ๔๔๔๗ โครงการ งานธรรมศิลป์นี้จะนำไปสู่การเรียนรู้ให้เห็นถึง ความดี ความงาม และความจริงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยและทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ตลอดช่วงพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะมีรอบพิเศษที่จะจัดแสดงงานวีดิทัศน์สรุปงานที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้แผ่นดินและประชาชนจนถึงพระชนมพรรษา ๘๙ ปี ตลอดช่วง ๗๐ ปีของการครองราชย์ ออกมาเป็นโครงการกว่า ๔๔๔๗ โครงการ ซึ่งจะเป็นการรับและการสานต่อจากรัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ ๑๐

"ที่มาของแรงบันดาลใจงานโครงการสร้างสรรค์ในครั้งนี้มาจากเรื่องราวรอบพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ แรงบันดาลใจที่เกิดจากปฐมบรมราชโองการคือโจทย์ของการสร้างสุขหาต้นเหตุแห่งทุกข์ของมหาชนชาวสยาม และเกิดจาก ๘๙ พระชนมพรรษา ๗๐ ปีของการปกครองแผ่นดินสยาม รวมทั้งยังเกิดจากการค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชนชาวสยาม และจากต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชนก็นำไปสู่การค้นหาวิธีการแนวทางแก้ปัญหาจนบังเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ ๔๔๔๗+กว่าโครงการ ในตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ ๗๐ ปี และจากต้นเหตุแห่งทุกข์ทรงค้นพบทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ๒๓ วิธีของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ต่อเนื่องไปจนถึงทรงค้นพบทฤษฎีสร้างสุขให้ประชาชนชาวสยามคือความพอดี ความพอประมาณ รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม และมีความเพียรที่บริสุทธิ์ เป็นต้น เหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ผมนำมาเป็นต้นแบบในการวางแนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์โครงการในครั้งนี้" ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าว

“โดยแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ประกอบไปด้วย

• เป็นแนวคิดที่มีการสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ด้วยความศรัทธาและสื่อแสดงออกเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามทัศนจินตนาการส่วนตัว

• เป็นแนวคิดที่ต้องการสื่อสารถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบเทคนิควิธีการที่หลากหลาย แนวคิดและวิธีการ แต่สรุปประเด็นสาระ ความหมายตามทัศนจินตนาการส่วนตัว

• เป็นแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ในสาระพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นงานศิลป์สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะสู่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวในพระมหากษัตริย์ไทยผู้มีพระวิสัยทัศน์พระอัจฉริยภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดแก่มหาชนชาวสยาม


“ชิ้นงานทั้งหมดที่มานำเสนอได้มาจาก ๒ ยุค ยุคแรกเป็นผลงานสร้างสรรค์ก่อน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ยุคสองจะเป็นผลงานสร้างสรรค์หลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปรวมผลงานทั้งสองยุคในโครงการทั้งสิ้น ๑๐๙ ชิ้นงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ผมทำงานทุกวัน ทำอย่างไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแสดงหรือไม่ รู้แต่ว่าอยากทำและต้องทำ ทุกอย่างตกผลึกมาจากทั้งชีวิตของผมที่มีบุญอยู่ในช่วงแผ่นดินของรัชกาลที่ ๙ ส่วนในงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว ผมก็ไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของผลงานนำมาร่วมแสดง ที่สำคัญคือเป็นการจัดงานครั้งแรกที่ไม่มีสปอนเซอร์ ไม่มีผู้สนับสนุนการจัดงาน ทางทีมงานมาเห็นงานของผมที่คณะฯ แล้วขอนำมาจัดโดยบอกว่าจะจัดแบบ Crowdfunding ซึ่งครั้งแรกฟังผมก็ไม่เข้าใจ พวกน้องๆ เขาเลยอธิบายว่ามันคือการจัดงานที่ให้โอกาสคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกมีส่วนร่วมในการจัดงานตามกำลัง ผมก็คิดว่าดีเหมือนกัน เราจะได้มีโอกาสแสดงทุกรายชื่อของคนไทยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน เป็นแนวคิดใหม่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง อย่างไรก็ตามงานนี้จะมีขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภากาชาดไทย ซึ่งผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการแสดงความจงรักภักดีที่สำคัญอย่างยิ่งมาในโอกาสนี้ งานนี้คืองานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าวสรุป

ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการแสดงงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ ด้วยการสนับสนุนโครงการผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 ชื่อบัญชี "นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.9 - 89/70/ 4447+= 9 เพื่อการกุศล โดย วช. "เลขที่บัญชี 9864093177” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สภากาชาดไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.แปดสิบเก้าทับเจ็ดสิบ.com หรือ FB:โครงการสร้างสรรค์ 89/70/4447+=9

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปรีชา เถาทองศิลปินแห่งชาติในหลวง รัชกาลที่ 9การทรงงานพระอัจฉริยภาพ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้