ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดผลตัดสินชุมชน-โรงเรียนปลอดขยะ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ประจำปี 60

ไทยรัฐออนไลน์
2 ต.ค. 2560 23:02 น.
SHARE

เปิดผลตัดสินผู้ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ปี 60 รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากในหลวง และสมเด็จพระเทพฯ ใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” 4 ธ.ค.นี้ ขณะที่กระทรวงทรัพยากรฯ เดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะ ไปยังชุมชน สถานศึกษา...


นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะเป็นอย่างมาก ซึ่งได้ดำเนินการตาม“โรดแมปการจัดการขยะและของเสียอันตราย” อย่างต่อเนื่อง โดยมี“แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ” และ “แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ” เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) เน้นการสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปลุกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้แนวคิด 3Rs-ประชารัฐ คือการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยการลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อวางรากฐานการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste มาส่งเสริมให้ประชาชนร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางภายใต้หลัก 3Rs-ประชารัฐ โดยมีการเผยแพร่ส่งเสริมเผยแพร่ให้ชุมชนและโรงเรียนแห่งต่างๆ ทั่วประเทศนำไปใช้ผ่าน 2 โครงการสำคัญ คือ 1.โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน ประชาชน และภาคีความร่วมมือต่างๆ ในพื้นที่ โดยชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

2.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5โดยโครงการดังกล่าวพัฒนามาจากกิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียนที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนในการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธี ปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านระบบเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จากผลดำเนินการทั้ง 2 โครงการปรากฏว่า มีชุมชนและโรงเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการตัดสิน ได้ดำเนินการพิจารณารับรองผลการตัดสินชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศทั้ง 2 โครงการเสร็จแล้วเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จ.ยโสธรและรางวัลชมเชยมี 4 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 อบต.ท่าแคจ.ลพบุรี 2.ชุมชนบ้านหนองโง้ง เทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น 3.ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4.ชุมชนบ้านกันตวจระมวล เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จ.สุรินทร์

ชุมชนขนาดกลางรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านระเบิกขาม อบต.เสม็ด จ.บุรีรัมย์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมชนบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านลาดวังม่วง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านหนองวิไล เทศบาลตำบลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี 2.ชุมชนบ้านท้องฝาย เทศบาลตำบลริมเหนือ จ.เชียงใหม่ 3.ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ชุมชนขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านหนองโพรง เทศบาลตำบลอิสาณ จ.บุรีรัมย์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมชนโนนหนองวัด 1 เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี และ รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนหมู่ที่ 4 โนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 2.ชุมชนบ้านลองลือบุญ เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่ 3.ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง 4.ชุมชนบ้านกู่แก้ว เทศบาลตำบลกู่แก้ว จ.อุดรธานี

ส่วนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน จ.พะเยา, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง2.โรงเรียนบ้านวังโพน จ.มหาสารคาม และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จ.อุบลราชธานี 2.โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) จ.น่าน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม จ.อ่างทอง, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร และ 2.โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

สำหรับชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล มีกำหนดรับมอบรางวัลถ้วยพระราชทานในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. 2560 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ ยังเตรียมจะผลักดันให้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ เพื่อเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการขยะ เพื่อขยายแนวคิดไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลอดขยะจัดการขยะเหลือศูนย์Zero Wasteโรงเรียนปลอดขยะชุมชนปลอดขยะการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:57 น.