มูลนิธิไทยรัฐเชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล 'กําพล วัชรพล' ปี 2560

ข่าว

มูลนิธิไทยรัฐเชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล 'กําพล วัชรพล' ปี 2560

ไทยรัฐออนไลน์

2 ส.ค. 2560 13:49 น.

บันทึก

มูลนิธิไทยรัฐเชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน ประจําปีพุทธศักราช 2560 หมดเขตส่งผลงาน 15 ก.ย. 2560...  

ด้วยมูลนิธิไทยรัฐ จะมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานในการทําวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจําปี 2560 ด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือ สาขาวิชาอื่นที่เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการ การสื่อสารมวลชน โดยครอบคลุมทั้งสื่อวารสารศาสตร์ดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ) และสื่อวารสารศาสตร์ใหม่ (วารสารศาสตร์ออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อก สื่อสังคมออนไลน์ หรือเครือข่าย สังคมออนไลน์ ฯลฯ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายกําพล วัชรพล อดีตผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศรางวัล "กําพล วัชรพล" วิทยานิพนธ์ที่จะส่งเข้าประกวดได้จะต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่มูลนิธิไทยรัฐ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2560 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัล เงินสด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัคร

สํานักมูลนิธิไทยรัฐ อาคารรับโฆษณา ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-127-1064, 02-272-1030 ต่อ 1186-1188 ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รางวัล "กําพล วัชรพล" สําหรับการพิจารณาวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและกิจการการสื่อสารมวลชน

ด้วยนายกําพล วัชรพล อดีตผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านหนังสือพิมพ์ ทั้งฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายจัดการเป็นอเนกอนันต์ เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป เป็นผู้มีเกียรติคุณอันสูงส่ง ได้รับการยกย่องทั้งภายในและต่างประเทศ มูลนิธิไทยรัฐ จึงเห็นสมควร มอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานในการทําวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจําปี 2560 ที่ได้ศึกษาวิจัยอันป็นประโยชน์ต่อวงการ สื่อสารมวลชนด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและนโยบาย รวมทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของ "นายกําพล วัชรพล" โดย ให้เรียกชื่อรางวัลนี้ว่า "รางวัลกําพล วัชรพล" สําหรับวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวดและจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจําปี 2560 นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่อไปนี้

ก. วิทยานิพนธ์ที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือก


1. เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (มหาบัณฑิต หรือ ดุษฎีบัณฑิต) ของสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีในวันที่กําหนดปิดการรับสมัคร

3. เป็นวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่น ที่เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการการสื่อสารมวลชนที่เป็นข้อค้นพบใหม่ โดยครอบคลุมทั้งสื่อวารสาร- ศาสตร์ดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ) และสื่อวารสารศาสตร์ใหม่ (วารสารศาสตร์ ออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อก สื่อสังคมออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ)

4. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็น หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสื่อ หรือกิจการ การสื่อสารมวลชน เช่น การบรรณาธิการ เนื้อหา ภาพ ภาษา กราฟิก การออกแบบ การผลิต เทคโนโลยี สื่อ/ช่องทาง องค์กรธุรกิจ/อุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การตลาด การโฆษณา นโยบาย กฎหมาย จรรยาบรรณ ผู้บริโภค อิทธิพล/ผลกระทบ ฯลฯ

5. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีจดหมายรับรองการส่งเข้าประกวด จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น คณบดี แนบมาด้วย

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1. ระเบียบวิจัย พิจารณาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษาว่า ถูกต้อง เหมาะสม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์หรือไม่เพียงใด รวมทั้งไม่ละเมิดจริยธรรมของการวิจัยด้วย

2. เนื้อหาและองค์ความรู้จากผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ให้ข้อมูลและความรู้ใหม่ หรือขยายความรู้เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน ทั้งในด้านการนําไปปฏิบัติหรือ กําหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาและแก้ปัญหาในวิชาชีพสื่อมวลชนในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างตรงเป้าหมาย และเป็นรูปธรรม

3. การนําเสนอ มีความถูกต้องแม่นยํา มีการอ้างอิงเหมาะสม มีการจัดเรียบเรียงประเด็น เนื้อหา เป็นหมวดหมู่ ต่อเนื่อง สอดคล้องเป็นระบบ ใช้ภาษาถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาให้รางวัลเป็นหน้าที่ของกรรมการคณะหนึ่ง จํานวน 8 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธาน มูลนิธิไทยรัฐ ประกอบด้วย กรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จํานวน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ การวิจัยด้านวารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ จํานวน 4 คน ให้ร่วมกันคัดเลือกวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา

คณะกรรมการฯ ชุดนี้ อาจตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ ตามความจําเป็น

รางวัลผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

รางวัลนี้มอบให้ผลงานวิทยานิพนธ์ประเภทปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตยอดเยี่ยม ปีละ 1 ครั้ง เป็นเงินรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่ และประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ หากไม่มีงานวิทยานิพนธ์เล่มใดมีคุณภาพเพียงพอแก่การยกย่อง คณะกรรมการฯ อาจ ไม่ประกาศให้รางวัลสําหรับปีนั้นๆ ได้.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ลองของออฟฟิศใหม่ The Ghost ด้วย “เครื่องตรวจจับผี
16:59

ลองของออฟฟิศใหม่ The Ghost ด้วย “เครื่องตรวจจับผี

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13:32 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์