โปรดเกล้าฯ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ-แต่งตั้งราชองครักษ์ รวม 22 นาย

ข่าว

  โปรดเกล้าฯ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ-แต่งตั้งราชองครักษ์ รวม 22 นาย

  ไทยรัฐออนไลน์

  8 ธ.ค. 2564 10:14 น.

  มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ 2 นาย และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ อีก 20 นาย

  เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ ความว่า

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 2 นาย ดังนี้

  1. พลเอกธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

  2. พลตรีทรงพล สาดเสาเงิน ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2564
  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


  ในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ก็มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ความว่า

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 20 นาย ดังนี้

  นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ จำนวน 4 นาย

  1. พันเอกเดชดำรง พงษ์ไทย ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษการช่วยรบและสนับสนุนการช่วยรบ หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  2. พันเอกชาติชาย ถนอมกุลบุตร ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษแผนและคำสั่ง/อำนวยการปฏิบัติการและประเมินผล หน่วยอำนวยการยุทธวังและแผนงานอำนวยการในพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  3. พันเอกวโรดม ปุณยานันต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานพิเศษระดมสรรพกำลังและปฏิบัติการ หน่วยอำนวยการยุทธวังและแผนงานอำนวยการในพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  4. พันเอกอนันต์ บุตรพรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานพิเศษปฏิบัติการและสายวิทยาการราชองครักษ์ หน่วยวิทยาการราชองครักษ์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จำนวน 13 นาย

  1. พลตรีนิธิชัย แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบำรุง กรมฝ่ายส่งกำลังบำรุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  2. พลตรีสายน้ำ พินิจอักษร ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการ
  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  3. พันเอกเกรียงศักดิ์ สืบธรรมมา ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 3 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  4. พันเอกพงศ์ณุภา เวชชาชีวะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองหลักนิยมวิชาการในการฝึก (1) กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ
  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  5. พันเอกศุภูเมธิศ วีรกิตติสุนทร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (1) กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  6. พันเอกจักรพงษ์ เส-ลา ตำแหน่ง เสนาธิการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  7. พันเอกอรรถกร ด่านสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  8. พันเอกปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ตำแหน่ง รักษาราชการ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (2) กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  9. พันเอกศรัทธา นิลกำแหง ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเตรียมการ กองโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  10. พันเอกปฏิภาณ รัตไพบูลย์ ตำแหน่ง นายทหารอำนวยการ สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 1 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  11. พันเอกนราภัทร วิริยา ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแผนเตรียมพล กองกำลังพลปฏิบัติการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายกำลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  12. พันเอกกิติศักดิ์ อยู่พิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฝ่ายเสนาธิการกองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  13. พันเอกปรีชาพล สอนสา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ฝ่ายเสนาธิการกองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 3 นาย

  1. พันตำรวจเอกชาตรี มีรสสม ตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจราบรักษาพระองค์ หน่วยปฏิบัติการยุทธรักษาพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  2. พันตำรวจเอกธนาพร ผดุงการ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกยุทธการ กองฝ่ายอำนวยการประสานงาน สำนักงานฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  3. พันตำรวจเอกกิตติณัฐ์ ทุมเพชร ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานผู้บัญชาการ นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการและกองบังคับการยุทธวิธีและควบคุม กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2564
  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชโองการราชองครักษ์ในพระองค์ตำรวชราชองครักษ์ในพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 22:20 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์