ไลฟ์สไตล์
100 year

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ผู้ทรงช่วยเหลือในยามทุกข์ยาก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
13 ก.ค. 2564 05:30 น.
SHARE

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะสมาชิกพระราชวงศ์ สนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาอย่างต่อเนื่อง พระองค์เป็นพระมารดาที่ห่วงใยในสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียว ทรงสอนพระธิดา และทรงเป็นต้นแบบ ในการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้ว ก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วย โดยทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขนานัปการ

ทรงมีความสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง คือการร่วมกันระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

จาก “โครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2538 จนมาเป็นมูลนิธิ ในปี 2544 โครงการได้ทำงานมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ได้เยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ทุกข์ยากผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆให้มีขวัญ กำลังใจ มีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งโครงการจัดและแจกถุงยังชีพประทาน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ ระหว่างรอหน่วยงานต่างๆเข้าช่วย เหลือ โครงการจัดตั้งโรงครัวประทาน เพื่อปรุงอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่นั้นๆ โครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยโดยมีการจัดทำบ้าน knock down เพื่อให้อยู่อาศัยชั่วคราว และได้มีการสร้างบ้านเพื่อนพึ่งภาฯ ซึ่งเป็นบ้านถาวร สำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ขาดทุนทรัพย์ในหลายจังหวัด นอกจากนี้ยังสร้างองค์ความรู้ ผ่านหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติ เครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เป็นต้น และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ล่าสุด มูลนิธิได้เป็นสื่อกลางเชื่อมน้ำใจความเอื้อเฟื้อของคนในสังคม ในการจัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส มอบให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานราชการและชุมชนต่างๆอีกด้วย

นอกจากนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ยังทรงให้ความสำคัญกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ทั้งการรักษาพยาบาล ยา และความเป็นอยู่ของผู้ติดเชื้อ ทรงรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการ อาทิ โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย ซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยา AZT ให้กับแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ทั่วประเทศ กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย เพื่อรณรงค์หาผู้บริจาคนมและเงินเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการ และ จัดตั้ง “กองทุนยาพระวรราชา ทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย” เพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจน จากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัตินี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2542 โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการอุทิศพระองค์ ทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประชาชน รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก รณรงค์กระตุ้นเตือนชุมชนให้เกิดการยอมรับการดูแล และการช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวในประเทศไทย อีกทั้งต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านโรคเอดส์มานานกว่า 20 ปี และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention in the Asia Pacific Region)

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564 ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ตลอดไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถสภากาชาดไทยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากผู้ติดเชื้อเอดส์จิตสาธารณะแสวงหาผลกำไรช่วยเหลือผู้อื่น
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 14:21 น.