ร.10 เสด็จพิธีสวดเจริญมหามงคล สืบสานพระราชปณิธาน รำลึก "พ่อแห่งแผ่นดิน"

ข่าว

  ร.10 เสด็จพิธีสวดเจริญมหามงคล สืบสานพระราชปณิธาน รำลึก "พ่อแห่งแผ่นดิน"

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  4 ธ.ค. 2563 05:18 น.

  ในหลวง-ราชินี เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรน ทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ร่วมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” พร้อมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  เมื่อเวลา 18.38 น. วันที่ 3 ธ.ค. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ร่วมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ ลานพระราชวังดุสิต เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวา 2563 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานสงฆ์นำพระสงฆ์รวม 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์

  การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ น.อ.ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ออกมาให้ประชาชนได้สักการะและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีด้วย

  เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธี พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี ทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จฯ ไปยังพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ศีลพระสงฆ์ 30 รูป สวดมาติกา จบแล้ว พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทอดผ้าไตร ที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่สองจำนวน 10 ไตร สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 3 จำนวน 5 ไตร เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 3 จำนวน 5 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรก

  พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ จากนั้นเสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ 30 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

  เวลาต่อมา ผู้นำศาสนาอิสลาม 30 คนประกอบพิธีดุอาร์ขอพร โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นำกล่าวดุอาร์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับ ผู้นำศาสนาคริสต์ 30 คน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ต่อด้วยพราหมณ์ 30 คน สวดถวายพระพรและศาสนาอาจารย์ศาสนาซิกข์ 30 คน สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรม ราโชวาทให้ผู้นำศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ จากนั้นผู้นำ 4 ศาสนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ พระฉายาลักษณ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวหน้า1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพิธีสวดเจริญมหามงคลพ่อแห่งแผ่นดินธรรมราชินีข่าววันนี้
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 05:37 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์