ไลฟ์สไตล์
100 year

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงห่วงใยในสุขภาพพสกนิกรชาวไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
4 ก.ค. 2563 06:01 น.
SHARE

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในด้านปัญหาสุขภาพอนามัย โดยทรงใช้พระปรีชาสามารถในเชิงวิชาวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ในสถานการณ์การที่เหล่าประชาราษฎร์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ ทางด้านการแพทย์ ด้วยทรงตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ให้การสนับสนุนงานเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆในท้องถิ่นห่างไกล เพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายสู่โรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ และพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะลา, โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ ที่ยังขาดทั้งวัคซีนป้องกันและยารักษาโรค สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงมีพระดำริให้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนป้องกันและวางแผนการดูแลประชาชนชาวไทยในอนาคต จึงเป็นที่ของโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID–19 ในชุมชนชาวไทย” ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในฐานะองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโครงการนี้เป็นโครงการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทยตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศ จำนวน 15,000 ราย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป

ในส่วนของประชาชนที่ประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ ผู้จ้างงานเลิกจ้าง ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พระองค์ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ที่ได้ผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ในวงกว้าง โครงการตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อาทิ บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด ที่ทรงนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญและความสนพระทัยในงานศิลปะมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและสัตว์ป่าอนาถา โดยได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ CM 1957 “Maithong Collection” ได้แก่ โลชั่นบำรุงผิว ครีมทามือ น้ำหอมกลิ่นธรรมชาติ และกระเป๋าหนัง ลาย “คุณไหมทอง” สุนัขทรงเลี้ยง พร้อมเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านเครื่องสำอางแบรนด์ดังของไทยอย่างมิสทีน เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในประเทศไทย ตามหลักแนวคิด “ไทยช่วยไทย นำพาคนไทยพ้นวิกฤติ” ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาทุนทรัพย์เพื่อมุ่งสนับสนุนภารกิจด้านการให้บริการรักษาพยาบาลต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยีและภารกิจด้านต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

การทรงงานในโครงการต่างๆเหล่านี้ ล้วนสะท้อนถึงน้ำพระทัยและความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการที่จะช่วยให้ชาวไทยมีสุขอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งได้รับการเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุข สนองแนวพระราชดำริในการสร้างความสุข การอยู่ดีกินดี ให้แก่ประชาราษฎร์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างดี

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป.

ทีมข่าวหน้าสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์วันคล้ายวันประสูติถวายพระพรชัยมงคลสุขภาพอนามัยพระปรีชาสามารถงานวิจัยข่าววันนี้ข่าวทั่วไป
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:56 น.