พระราชประวัติทรงงานราชการ-การบิน ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าว

พระราชประวัติทรงงานราชการ-การบิน ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

3 มิ.ย. 2562 05:01 น.

บันทึกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.2562 ผ่านทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ www.phralan.in.th ในส่วนพระราชประวัติด้านการทรงงานทางราชการ และหลักสูตรการอบรมด้านการบิน การทหาร และอื่นๆ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์เครื่องแบบนายทหาร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และชุดฝึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการทรงงานทางราชการ ปี พ.ศ.2553 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งรักษาราชการนายทหารยุทธการ ฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ.2555 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส. และในปีเดียวกัน ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ.2556 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2)/ผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส. และในปีเดียวกัน ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ.2557 ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปี พ.ศ.2559 ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอก)

จากนั้นในปี พ.ศ.2560 ทรงดำรงตำแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราพลเอกพิเศษ) และทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร และอื่นๆ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสำเร็จการฝึกหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2553 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายร้อย-ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2556 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 91 ในปีการศึกษา 2556 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 59 ในปีการศึกษา 2557 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2559 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2559 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2559 ทรงจบหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปราม เมื่อเดือน มี.ค.2561

ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการบิน สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2553 ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T41 และเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2554 ทรงสำเร็จการฝึกและ ศึกษาตามหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T41 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2555 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT-4E และ PC-9

ต่อมา เสด็จฯไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้ ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL (A) ทรงทำการบินเครื่องบินแบบ Cessna 172, Mooney M-20 Piper PA-34 Seneca ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL (A) โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300-900 และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL-Theory) รวมถึงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 มิ.ย. ทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยตั้งแต่เวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร 410 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล ขณะที่ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. จากนั้นในเวลา 19.00 น. มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งที่บริเวณท้องสนามหลวง และสถานที่ต่างๆ ที่แต่ละจังหวัดกำหนด ซึ่งในวันที่ 4 มิ.ย. เวลา 08.30 น. มีการจัดริ้ว ขบวนอัญเชิญพานพุ่มไปถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

อ่านเพิ่มเติม...
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:11 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์