king10

บันทึกประวัติศาสตร์ เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ 10

ข่าว

บันทึกประวัติศาสตร์ เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ 10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ เป็นที่ปลาบปลื้มปีติยินดีของพสกนิกรโดยทั่วกัน มีกำหนดการพระราชพิธีเป็น 3 ช่วง

หนึ่ง...พระราชพิธีเบื้องต้น ประกอบด้วย การเตรียมน้ำอภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร ระหว่างวันที่ 6-23 เมษายน พุทธศักราช 2562

สอง...พระราชพิธีเบื้องกลาง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดวันที่ 2-6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และ สาม...พระราชพิธีเบื้องปลาย คือ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปยังวัดอรุณราชวราราม ในปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒)

พิธีทำน้ำอภิเษก…ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้องเตรียมทำน้ำอภิเษก โดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 107 แห่งตามโบราณราชประเพณี และทำพิธีพร้อมกันในวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา...ตั้งพิธี ณ พระอารามสำคัญประจำจังหวัด 76 แห่ง และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

จากนั้นทุกจังหวัดเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดมาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อเสกน้ำอภิเษกประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์รวมกับน้ำอภิเษกของกรุงเทพมหานคร...จากหอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง และแห่เชิญน้ำอภิเษกของทุกจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด

วันที่ 22 และ 23 เมษายน พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ตลอดจนจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

“ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี”...วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จฯไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

“การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันที่ 3 พฤษภาคม พิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เพื่อทูลเกล้าฯถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร…ได้เวลามหามงคลฤกษ์ จุดเทียนชัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

“บรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมณเฑียร” วันที่ 4 พฤษภาคม ทรงสรงพระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริเวณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน โดยน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เป็นน้ำจากเบญจสุทธคงคา น้ำจากสระ 4 สระที่จังหวัดสุพรรณบุรี และทรงรับน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนตร์ ตามลำดับ

ทรงรับน้ำอภิเษก ซึ่งเป็นน้ำจากทุกจังหวัดที่ประกอบพิธีแล้ว ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ จากนั้นทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัสตราวุธ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เสด็จฯโดยขบวนราบใหญ่ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

เสด็จฯไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร และเสด็จฯไปถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์...

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัด พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร

เสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล แล้วเสด็จออก ณ สีหบัญชร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล...

จากนั้นเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ในปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปยังวัดอรุณราชวราราม เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน...ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้บันทึกไว้ในหนังสือ “ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญครั้งนี้ “ไทยรัฐกรุ๊ป”...หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐออนไลน์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ...“เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ 10” ในฉบับประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

รวบรวมเรื่องราวที่น่าประทับใจ พระราชประวัติ เหตุการณ์สำคัญต่างๆของพระองค์ท่าน ประมวลภาพหายาก พระราชกรณียกิจและการสืบราชสมบัติแห่งราชวงศ์จักรีมาไว้ในฉบับ เพื่อให้คนไทยเก็บบันทึกประวัติศาสตร์และความประทับใจของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้

อาทิ พระอัจฉริยภาพในโครงการพระราชดำริ เรื่องโขน เรื่องงานพระราชนิพนธ์ รวมไปถึงเนื้อหาสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่งทั้งในอดีตและในวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ด้วย

และ...เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาสุดพิเศษอย่างเต็มอิ่ม ยังได้จัดทำเนื้อหาเพิ่มเติมในรูปแบบสื่อประสม เมื่ออ่านคู่กับ “Thairath AR Application” โดยส่องไปที่ภาพบนหนังสือพิมพ์ที่มีสัญลักษณ์ “AR” กำกับไว้ ภาพนั้นจะสามารถเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันล้ำค่าให้กับผู้อ่าน (คู่มือดาวน์โหลด Thairath AR Application)

“Thairath AR Application” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ android

“เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ 10” หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษบันทึกเรื่องราวครั้งประวัติศาสตร์นี้จำกัดจำนวนพิมพ์ ราคา 10 บาทเท่าเดิม ผู้สนใจ...ติดตามหาซื้อได้ที่แผงหนังสือใกล้บ้าน.

รายละเอียดพระราชพิธีร.10ในหลวง ร.10พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษThairath ARสกู๊ปหน้า1บรมราชาภิเษก
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:34 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์