'บิ๊กตู่' 'งัด ม.44 เด้ง 6 ผู้ว่าฯ เข้ากรุผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ

ข่าว

'บิ๊กตู่' 'งัด ม.44 เด้ง 6 ผู้ว่าฯ เข้ากรุผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ

ไทยรัฐออนไลน์

4 เม.ย. 2560 21:07 น.

บันทึก

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยคำสั่ง ม.44 โยก 6 ผู้ว่าฯ "เมืองกาญจน์-กาฬสินธุ์-เชียงราย-ภูเก็ต-ราชบุรี-สิงห์บุรี" ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระบุว่า โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง
การถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการ กระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อ ๒ ให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อ ๓ ให้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อ ๔ ให้ นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตำ แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อ ๕ ให้ นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตำ แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อ ๖ ให้ นายพศิน โกมลวิชญ์ พ้นจากตำ แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อ ๗ ให้ นายสุวิทย์ คำดี พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


ข้อ ๘ ให้ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


ข้อ ๙ ให้ นายนรภัทร ปลอดทอง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต


ข้อ ๑๐ ให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ พ้นจากตำแหน่งเดิม และไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายหลังวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา


ข้อ ๑๒ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗


ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด


ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้


ข้อ ๑๕ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

วิจารณ์สนั่นหลังดูคลิป บอล เชิญยิ้ม นั่งร้องไห้บนเวทีเมื่อไม่มี โชค รถแห่
00:24

วิจารณ์สนั่นหลังดูคลิป บอล เชิญยิ้ม นั่งร้องไห้บนเวทีเมื่อไม่มี โชค รถแห่

ApplicationMy Thairath

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10:57 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์