เคาะแล้ว! 11 กมธ.ยกร่าง รธน. ไม่พลิกโผ 'บวรศักดิ์' ปธ.

ข่าว

เคาะแล้ว! 11 กมธ.ยกร่าง รธน. ไม่พลิกโผ 'บวรศักดิ์' ปธ.

ไทยรัฐออนไลน์

4 พ.ย. 2557 13:28 น.

บันทึก

คลอดแล้ว! 11 อรหันต์ กมธ.ยกร่าง รธน. "บวรศักดิ์" นั่ง ปธ.ตามคาด "บรรเจิด-เจษฎ์-นครินทร์" นั่ง กมธ.

วันที่ 4 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมาธิการและกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 11 คน ดังนี้ 

1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

สัดส่วนของ คสช.
2.นายสุจริต บุญบงการ เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
3.นายจรูญ อินทจาร เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
4.นายประสพสุข บุญเดช เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
5.นายบรรเจิด สิงคะเนติ เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
6.นายกฤต ไกรจิตติ เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

สัดส่วนของ ครม.
7.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
8.นายเจษฎ์ โทณวณิก เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
9.นายปกรณ์ ปรียากร เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
10.นายกระแส ชนะวงศ์ เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
11.นายวิชัย ทิตตะภักดี เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ประวัติ กมธ. 11 อรหันต์

1.ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธาน สปช. และเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อีกทั้งยังเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2519 ในตำแหน่งอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2531 เป็นคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2532 เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2534 ได้กลับเข้ารับราชการ ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2538 เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปี พ.ศ. 2542 - 2546 เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2546 - 2549 เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราภิชานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

2.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ประธานสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

3.นายจรูญ อินทจาร อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก เมื่อปี 2531 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค1 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และปี 2549 ดำรงตำแหน่ง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้รับเลือกจากที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญต่อมาในวันที่ 19 พ.ค.2557 ภายหลังนายจรูญได้ลาออกจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งตุลาการ กรณีอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 29 พ.ค.ในปีเดียวกัน

4.ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครอบครัว-ทรัพย์สินทางปัญญา และอาจารย์ด้านนิติศาสตร์ หลังจากสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2515 กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี ก่อนจะโอนย้ายไปทำงานเป็นผู้พิพากษา

ทั้งนี้ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข เคยดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประธานศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รวมถึงการรับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัย ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.2547 นอกจากนี้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551 แล้วจึงดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

5.ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย อดีตผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน คตส. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเป็นคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

6. นายกฤต ไกรจิตติ อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และเอกอัคราชทูตไทยในหลายประเทศ ตั้งแต่ ก.ค. 2555 เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปี 2551 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

7.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ รองอธิบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ โดยเริ่มทำงาน ตั้งแต่ ก.พ. 2553 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันพระปกเกล้า ปี 2547-2553 เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ. ปี 2548-2550 รักษาการโครงการบริการสังคม คณะรัฐศาสตร์ มธ.

8.รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีต นักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม พิธีกรรายการเล่าข่าวเช้าทางช่อง 11 และวิทยากรรายการ "ช่วยคิด ช่วยทำ" ทางช่อง 3

9.รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

10.ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าพรรคพลังใหม่ อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังธรรม อดีตรองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ และเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516

11.นายวิชัย ทิตตะภักดี ประธานคณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

คอหวยฮือฮา ขอเลขเด็ด "ตะพาบสีทอง" หลังมีคนถูกมาแล้ว 3 งวดติด
01:10

คอหวยฮือฮา ขอเลขเด็ด "ตะพาบสีทอง" หลังมีคนถูกมาแล้ว 3 งวดติด

ApplicationMy Thairath

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:41 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์