คุณภาพไทยแลนด์ก้าวที่กล้าการค้าโลก

ข่าว

คุณภาพไทยแลนด์ก้าวที่กล้าการค้าโลก

  6 ต.ค. 2557 05:01 น.

  บันทึก

  “ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์” หรือ “Thailand Trust Mark : TTM” เป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทยไปสู่ตลาดโลก

  นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บอกว่า Thailand Trust Mark คือ เครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการชั้นนำของไทยในตลาดโลก

  วันนี้...ผู้บริโภคมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้า ประกอบกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ มีการแข่งขันสูงขึ้น มีการพัฒนาสินค้า...บริการในรูปแบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคให้มากขึ้น

  เหลียวหันกลับมามองสินค้า บริการไทย เรามีศักยภาพไม่ได้แพ้ชาติใดในโลก ภาพลักษณ์ใหม่นี้จะเป็นการเน้นย้ำ “จุดแข็ง” และ “ความแตกต่าง” ของสินค้าไทยมากขึ้น

  ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ “Trusted Quality” (Thailand Trust Mark : TTM) คือ...“คุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจได้” ของสินค้าไทยในทุกมิติ

  ข้อแรก...Trust Worthiness มีการผลิตสินค้า...บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ทั่วโลกให้ความไว้วางใจได้ ข้อที่สอง...Ecoconscious มีขั้นตอนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  และข้อสุดท้าย...Socially responsible มีความรับผิดชอบต่อสังคม

  “การสร้างความเชื่อมั่นนี้จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของภาคการส่งออก...จากคุณสมบัติที่แตกต่างและความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย เป็นการยกระดับภาพรวมอุตสาหกรรมไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ”

  นันทวัลย์ ย้ำว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์จะได้รับประโยชน์ โดยกรมฯจะเป็นผู้ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ ผ่านตราสินค้าสัญลักษณ์ TTM ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เป็นการช่วยเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

  ประเด็นสำคัญ ตรา TTM จะลดปัญหาการถูกกดราคา ต่อราคา และปัญหาการย้ายฐานการสั่งซื้อสินค้า...ช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองกับช่องทางจัดจำหน่าย ไม่ให้ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อฝ่ายเดียว

  ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ TTM ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  อาทิ งานแสดงสินค้า คณะผู้แทนการค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เกต ฯลฯ และโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆ

  “ในทางกลับกันการรับรู้ถึงตราสัญลักษณ์ TTM จะทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกมั่นใจได้ว่าได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นการขยายตัวของยอดส่งออกทั้งในด้านปริมาณ มูลค่า”

  แน่นอนว่าจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มการจ้างงาน ลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ...นับรวมไปถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยที่ได้เห็นสินค้าไทยไปประสบความสำเร็จในตลาดโลก

  ลงลึกในรายละเอียด อุตสาหกรรมที่สามารถขอรับตราสัญลักษณ์ TTM แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 2 ประเภทกว้างๆ ได้แก่ 1)ประเภทสินค้า ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์

  กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก อาทิ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบสินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกล ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก

  กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ อาทิ สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนสินค้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร...ในครัว ของเล่น ของขวัญของชำร่วย...ของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้โต๊ะทำงาน

  กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น อาทิ สินค้าอัญมณี...เครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนัง...รองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า...สิ่งทอ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา

  2)ประเภทธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ...โรงพยาบาล/คลินิก, ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ...สปา และธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ที่สนใจสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  เว็บไซต์ www.ditp.go.th, www.thailandtrustmark.com หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่ DITP Call Center 1169

  เมื่อไม่นานมานี้มีคำใหม่เกิดขึ้นเป็นกระแส นั่นก็คือ “ดิจิตอล อีโคโนมี”... “Digital economy” เป็นโลกการค้า...ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเป็นเป้าหมายใหญ่สำคัญของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคนี้

  “ดิจิตอล อีโคโนมี”...เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติในการใช้สื่อออนไลน์ ที่มีมากมายในโลกปัจจุบัน ให้คนไทยเก็บเกี่ยวประโยชน์แบบที่เรียกว่า ต้องใช้ให้เป็น...ใช้ให้คุ้ม

  เปลี่ยนการค้า การทำธุรกิจให้เป็นการเปิดตลาดได้กว้างไกลไปทั่วโลก และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด...แน่นอนว่า

  การตั้งรับสำคัญในโลกยุคใหม่ที่ต้องต่อสู้กันตลอดเวลาก็คือคุณภาพและความมั่นใจในตัวสินค้าและบริการ

  “ตรา TTM” น่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบนั้น โดยเฉพาะการสร้างความน่าเชื่อถือ ในสายตาผู้บริโภคชาวต่างชาติ ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างมาตรฐานในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ขอใช้ตราในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป

  นันทวัลย์ บอกอีกว่า ขณะเดียวกันเรามีแผนในการสร้างการรับรู้ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กันไป ทั้งแผนระยะสั้น...ระยะยาว อาทิ กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อหาสมาชิก ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย Thailand Trust Mark (TTM) ใน 57 ประเทศ อาทิ รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

  นับจากความสำเร็จของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่เคยสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าไทย “Thailand’s Brand” มาตั้งแต่ปี 2542 จนกลายเป็นที่รู้จัก ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก

  วันเวลาผ่านมาถึงวันนี้ สินค้า...บริการไทยจะต้องพร้อมรับกับกระแสเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง “Trust Quality” (Thailand Trust Mark : TTM)...ต้องเป็น “คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้ ของสินค้าไทย”

  ...เป็นใบเบิกทาง สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
  02:21

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:05 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์