มท.1 หนุน กทม.บริหารจัดการนํ้า-บริการ ปชช. ยํ้าโปร่งใส-สร้างปรองดอง

ข่าว

มท.1 หนุน กทม.บริหารจัดการนํ้า-บริการ ปชช. ยํ้าโปร่งใส-สร้างปรองดอง

ไทยรัฐออนไลน์

2 ต.ค. 2557 17:30 น.

บันทึก

มท.1-2 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมหนุน กทม.บริหารจัดการนํ้า-บริการ ปชช. มอบนโยบายกิจการไฟฟ้า กระตุ้นบริการ ปชช.ตลอดเวลา แนะปรับปรุง ก.ม. กฟน.บริหารงานไร้อุปสรรค ยํ้า มท.ต้องยึดหลัก สุจริต โปร่งใส สร้างปรองดอง

วันที่ 2 ต.ค. 57 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวง องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะทำงานร่วมเดินทางตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประชา เตรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ต่อมาเวลา 08.30 น. เดินทางถึงการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ โดยมี นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับการให้บริการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม และการจัดตั้งศูนย์บริการ one stop service บริการประชาชน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง เขตทั้ง 18 เขต ด้านการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานตระหนักเรื่องของความสุจริต ซึ่งส่งผลให้ กฟน. สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญที่เกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า โดยกล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและตื่นตัวในการให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลา และขอขอบคุณที่ได้สนับสนุนการให้บริการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมเป็นอย่างดี ด้านการให้บริการประชาชน ขอให้พิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามตรอก ซอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และขอให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรณีที่จะมีการทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่มากใต้ดิน จะสามารถใช้ท่อระบายน้ำเป็นที่วางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินและสายเคเบิลโทรศัพท์และสารพัดสายอื่นๆ ถ้าเริ่มได้จะดีมาก หรือการจัดการป้องกันน้ำท่วมและระบบสายไฟและสายอื่นๆ ใต้ดินร่วมกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดูว่าจะปรับปรุงกฎหมายเรื่องใดที่จะสามารถช่วยให้ กฟน. มีเครื่องมือบริหารจัดการกับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้รีบเสนอ และเน้นย้ำเรื่องการบริหารงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต้องยึดถือความสุจริตโปร่งใส นอกจากนี้ ในเรื่องการสร้างความปรองดองขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

ทั้งนี้เวลา 11.00 น. เดินทางไปยังองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ถนนกำแพงเพชร โดยมี ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานภาพรวมของการดำเนินงาน เน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม ซึ่งมีตลาดในความรับผิดชอบ 5 แห่ง การขยายช่องทางการค้าใหม่การสร้างมาตรฐานการค้าชุมชน ผ่านตราสัญลักษณ์ขององค์การตลาด และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดช่องว่างของภาคธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร เพื่อเป็นกลไกของรัฐในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชน จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่า องค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีผลกำไรต่อเนื่อง และสามารถส่งรายได้ให้กับกระทรวงการคลังมาโดยตลอดกว่า 20 ปี จึงเห็นว่าองค์การตลาดควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ควรดำเนินตามพันธกิจเชิงสังคม คือ การทำหน้าที่ในการสำรวจ และรับรองมาตรฐานของตลาดสดทั่วประเทศ ซึ่งจะมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปศึกษาแนวทางในการออกกฎกระทรวง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับองค์การตลาดเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โดยให้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรและสินค้าชุมชน ซึ่งองค์การตลาดได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ขอให้ดำเนินการต่อไปและเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้น โดยให้ประสานกับกรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ในสังคมอีกทางหนึ่ง

เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมกรุงเทพมหานคร โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานสรุปข้อมูลสำคัญในภาพรวมของการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ตามภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น การบริหารจัดการขยะ การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยง

อย่างไรก็ตามภายหลังรับฟังการบรรยายสรุป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานและการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความพึงพอใจ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ขอให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากจะมีการขุด เจาะ หรือวางท่อต่างๆ ขอให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากและเป็นแก้มลิงได้ ด้านการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะขอให้ช่วยรณรงค์ลดการทิ้งขยะและช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่เมืองหลวงของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
02:21

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:25 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์