เหลียวหลัง...แลหน้า เจาะขุมข่าย พลัง3ป. ใครอยู่สายไหนใน'สนช.'

ข่าว

  เหลียวหลัง...แลหน้า เจาะขุมข่าย พลัง3ป. ใครอยู่สายไหนใน'สนช.'

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 ส.ค. 2557 05:30 น.

  รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 รายชื่อ ซึ่งรายชื่อที่ปรากฏออกมา ยอมรับว่า มีหลายราย อาจรู้ตัวล่วงหน้าว่า จะได้รับการเสนอชื่อ เป็นสนช. แต่มีอีกจำนวนไม่น้อย ที่เหมือนจะไม่รู้เนื้อรู้ตัว อย่างรายนายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549  ยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์วันแรกว่า ไม่ทราบเรื่องและยังไม่ขอออกความเห็น ขนาดรูปยังถ่ายไม่ทันเลย

  นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี2549
  นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี2549

  สนช.ปัจจุบันเหลือตัวเลขเป็นทางการ 198 คน เหตุ"พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร และ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล" ขอถอนตัวจากปมขาดคุณสมบัติ โดยวันที่ 7 ส.ค.จะมีรัฐพิธีนัดเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันแรก ขณะ 8 ส.ค. กำหนดให้มีการโหวตเสนอชื่อ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติ  ซึ่ง "เต็ง 1"ที่จะได้เป็น ปธ.สนช. คือ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน และที่ปรึกษา คสช. 

  พรเพชร วิชิตชลชัย เต็ง1 ประธาน สนช.
  พรเพชร วิชิตชลชัย เต็ง1 ประธาน สนช.

  ขณะที่ชื่อของนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา เป็นคู่แคนดิเดต ซึ่งเป็นอีกคนที่นับว่า มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็น ปธ.สนช.ได้ เชื่อได้ว่า ตำแหน่ง ปธ.-รองปธ.สนช.คงอยู่ในแวดวงนี้ ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า สนช.สายทหาร เตรียมจะเสนอ ชื่อพล.อ.ธีรเดช มีเพียร อดีตปธ.วุฒิสภา ให้เป็น รองปธ.สนช.ด้วย 

  สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีต ส.ว.
  สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีต ส.ว.

  นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ กรณีขั้นตอนการคัดเลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 คน และรอง ปธ.สนช.อีก 2 คน นั้นจะดำเนินการในวันที่ 8 ส.ค.ที่จะถึงนี้ โดยจะเป็นการลงคะแนนลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม"สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549" 

  ข้อ ๕ ในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก ให้เลขาธิการเชิญสมาชิก ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมสภาดําเนินการ เลือกประธานสภาและรองประธานสภา และเพื่อให้ที่ประชุมสภาดําเนินการในเรื่องอื่นที่จําเป็นจะต้องประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย

  ในการดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้รับการเสนอชื่อ เป็นประธานสภาหรือรองประธานสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในลําดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็น ประธานชั่วคราวของที่ประชุม

  นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา
  นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา

  ข้อ ๖ ในการเลือกประธานสภา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ การเสนอนั้น ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน

  ก่อนที่จะดําเนินการเลือกประธานสภานั้น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง กล่าวแสดง วิสัยทัศน์ในการที่จะดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาต่อที่ประชุมสภา ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

  ถ้ามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกว่าสองชื่อ ให้มีการลงคะแนนเลือกโดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งตน ประสงค์จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ แล้วให้เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษร มาลงคะแนนเป็นรายคน โดยนําซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพื่อการนั้น ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

  กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้เลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก

  บรรยากาศรายงานตัว สนช. สุดคึกคัก
  บรรยากาศรายงานตัว สนช. สุดคึกคัก

  กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม ให้ดําเนินการดังนี้

  (๑) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคน และผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่สองหนึ่งคน ให้นําชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ

  (๒) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกเกินกว่าหนึ่งคน ให้นําชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวมา ให้สมาชิกลงคะแนน หรือ

  (๓) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคนและมีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่สองเกินกว่า หนึ่งคน ให้นําชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกและลําดับที่สองทุกคนมาให้สมาชิกลงคะแนน

  ทั้งนี้ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมสภา

  สมาชิกสนช.ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชน
  สมาชิกสนช.ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชน

  ข้อ ๗ ในการเลือกรองประธานสภา ให้นําความในข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภามากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนต่อไปตามลําดับ

  ข้อ ๘ ในการเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้นําความใน
  ข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  เมื่อได้ประธานสภาแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งไปยัง ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ ถวายฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง รองผบ.ตร. รายงานตัวเป็น สนช.
  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง รองผบ.ตร. รายงานตัวเป็น สนช.

  อีกชอตคือ การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของสมาชิกสนช. หลังการเลือกตัว ปธ.และ รอง ปธ.สนช.เสร็จ นาทีนี้มองข้ามไปได้เลยว่า นายกรัฐมนตรีคนใหม่ หนีไม่พ้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ที่จะควบตำแหน่งเป็น"ซุปเปอร์นายกฯ" อย่างที่สื่อฯทุกแขนง นำเสนอมาก่อนหน้า

  ยิ่งถ้ามาเจาะดูรายชื่อ สมาชิก สนช.ที่มีขุมข่ายพลังสีเขียวถึง 105 คนแล้ว ก็ยิ่งเห็นว่าแต่ละคน มาจากสายไหนกันบ้าง แน่นอนกำลังสำคัญมาจากสาย"บูรพาพยัคฆ์คอนเน็กชั่น" ขุมข่าย 3 ป. นี่ยังไม่นับรวมสาย 40 อดีต ส.ว.อีก 24 คน ที่ฝ่าด่านเข้ามาเป็นสนช.อีก 

  ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์  ได้ทดลองแยกคอนเน็กชั่น ออกมาให้เห็นกัน ดังนี้

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.
  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

  สนช.สายกองทัพบก เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมรุ่น รวมถึงมีความสนิทสนมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และหัวหน้า คสช.  

  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรองผบ.ทบ. เพื่อนร่วมรุ่น ตท.12 /พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ อดีต ส.ว.ชุมพร ตท.12 /พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์  /พล.ท.อักษรา เกิดผล เสธ.ทบ. ตท.14 /พล.ท. กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ และผอ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ตท.17 /พล.ต.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.2 รอ.)/พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ตท.12 ลาออก เพราะผิด รธน.เคยสังกัดพรรคการเมือง

  พล.ท. พิสิทธิ์ สิทธิสาร แม่ทัพน้อยที่ 1 ตท.17/พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ตท.12/พล.ร.อ. ยุทธนา ฟักผลงาม อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.12/พล.อ. ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ตท.12 หัวหน้าสำนักงาน รองผอ.รมน.(ประยุทธ์)/พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.12/พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 ตท.15/พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ตท. 13/พล.ต.ท. วิบูลย์ บางท่าไม้ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คู่เขยพล.อ.ประยุทธ์/พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ รองผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ และประธานกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตท.15 เพื่อนน้องพล.อ.ประยุทธ์

  พล.ท. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตท.16/พล.ท. ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ตท.14/พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน ตท.17/พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต ประธานที่ปรึกษา ทบ. ตท.13 สาย “วงเทวัญ”/พล.ท.จีรศักดิ์ ชมประสพ หัวหน้าสำนักงาน ผบ.ทบ. ตท.13/พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก ตท.15/พล.ท. กิตติ อินทสร ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว ตท. 14/พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่2 ตท.14/พล.ท. ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสธ.ทบ. และผอ.ททบ.5 ตท.15/พล.ท.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ตท.14/พล.อ. สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตแม่ทัพภาค 4 ตท.13/พล.ต. ชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ตท.15/พล.ต. ไพโรจน์ ทองมาเอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ตท.17/พล.อ. มารุต ปัชโชตะสิงห์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ตท.12 เพื่อน

  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรมว.กลาโหม
  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรมว.กลาโหม


  สนช .ที่มีความสนิทสนมกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรมว.กลาโหม 

  พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) น้องชายพล.อ.ประวิตร/พล.ร.อ. ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา น้องชายพล.อ.ประวิตร/พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ตท.8 สายบูรพาพยัคฆ์/พล.อ.นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษา คสช. ตท.6 เพื่อนซี้พล.อ.ประวิตร/พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อดีต ส.ว.สรรหา ตท.6 เพื่อนซี้พล.อ.ประวิตร

  พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ตท.13 สายบูรพาพยัคฆ์/พล.ต.ท. บุญเรือง ผลพานิชย์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อนสนิทพล.ต.อ.พัชรวาท/พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตท.11 น้องรัก พล.อ.ประวิตร/พล.อ. โสภณ ศีลพิพัฒน์ อดีตที่ปรึกษารมว.กลาโหม ตท.6/พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ตท.6 และเป็นพี่ชาย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ./พล.อ. จิรพงศ์ วรรณรัตน์ อดีตที่ปรึกษากองทัพบก ตท.6 เพื่อนรักประวิตร/พล.อ. โสภณ ศีลพิพัฒน์ อดีตที่ปรึกษารมว.กลาโหม ตท.6

  พล.อ.อ. ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กรรมการองค์การคลังสินค้า ตท.6/พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ อดีตหน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.6/พล.อ.อ. ชาลี จันทร์เรือง อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สรรหา) ตท.6/พล.อ. ไพโรจน์ พานิชสมัย อดีต รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.6/พล.อ. อู้ด เบื้องบน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ตท.6/พล.อ. มารุต ปัชโชตะสิงห์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย/พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.6/พล.อ. ธีรเดช มีเพียร อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตประธานวุฒิสภา จปร.9 สนิทกับประยุทธ์/พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย อดีตนายทหารเก่าสนิทประยุทธ์

  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผบ.ทบ. (พี่รอง บรูพาพยัคฆ์)
  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผบ.ทบ. (พี่รอง บรูพาพยัคฆ์)


  สนช. ที่มีความใกล้ชิด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผบ.ทบ. 

  พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ตท.10/พล.อ. ไตรรัตน์ รังคะรัตน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ต.11 ก๊วนเดียวกับอนุพงษ์/พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต.10/พล.อ. พิรุณ แผ้วพลสง อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.10 /พล.ร.อ. วัลลภ เกิดผล อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.10/พล.อ. ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ อดีตรองผบ.ทบ. ตท.10

  โควต้า บก.กองทัพไทย

  พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.11/พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.13/พล.อ. ศิริชัย ดิษกุล เสนาธิการทหาร ตท.13
  /พล.ร.อ. นพดล โชคระดา รองเสนาธิการทหาร ตท.12/พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ หัวหน้าฝ่าย เสธ.ประจำ แกนนำ ตท.16/พล.อ. ทวีป เนตรนิยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.16/พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เจ้ากรมยุทธการทหาร ตท.17

  โควต้ากองทัพเรือ

  พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ตท.13 /พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ตท. 13/พล.ร.อ. ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ต.15/พล.ร.อ.พิจารณ์ ธีรเนตร รอง ผบ.กองเรือยุทธการ ตท.14/พล.ร.อ. ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ/พล.ร.ท. วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/พล.ร.ท. ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2


  โควต้ากองทัพอากาศ

  พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ตท.11 เป็นคนตั้งพล.อ.ประจิน เป็นผบ.ทอ./พล.อ.อ. ชนะ อยู่สถาพร ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตท.13/พล.อ.อ. ชนัท รัตนอุบล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตท. 13/พล.อ.อ. ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/พล.อ.อ. ตรีทศ สนแจ้ง เสนาธิการทหารอากาศ ตท.14/พล.อ.อ. อานนท์ จารยะพันธุ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ตท.15/พล.อ.อ. ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ตท.16 บอร์ดดีดีบินไทย/พล.อ.ท. จอม รุ่งสว่าง รองเสนาธิการทหารอากาศ ตท. 16/พล.อ.ท. ถาวร มณีพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ต.16/พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ ตท.13 เพื่อนประจิน


  โควต้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ตท.14 /พล.ร.อ. พลวัฒน์ สิโรดม รองปลัดกระทรวงกลา โหม ตท.13/พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ตท.14/พล.อ. ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รองปลัดกระทรงกลาโหม ตท.14/พล.อ. นิวัติ ศรีเพ็ญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ/พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตท.12/พล.ร.ท. กฤษฎา เจริญพานิช หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร

  โควต้าสายตำรวจ

  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตท.13/พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 1 ตท.15/พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/พล.ต.ท. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตท.20/พล.ต.อ. ชัชวาล สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตท.14

  สมาชิกสนช. กำลังเซ็นต์ชื่อ เพื่อรายงานตัว
  สมาชิกสนช. กำลังเซ็นต์ชื่อ เพื่อรายงานตัว

  เมื่อสำรวจขุมกำลังสนช.ทั้งหมดแล้ว ในภาวะการณ์ที่ประเทศมีงานที่จะต้องปฎิรูปฯในทุกด้าน มันจึงต้องมีหลักประกันว่า งานจะเดินหน้าไปได้ไม่ติดขัดแบบตลอดรอดฝั่ง จึงไม่น่าไม่แปลกใจที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา …. 

  รอยยิ้มของสนช.ใหม่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รก.ผบ.ตร.
  รอยยิ้มของสนช.ใหม่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รก.ผบ.ตร.
  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ
  05:17

  ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:41 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์