'ศอ.รส.' ร่อนจดหมายเชิญ 'กกต.' ถก คณะทำงานดูแล ลต. 8 พ.ค.

ข่าว

'ศอ.รส.' ร่อนจดหมายเชิญ 'กกต.' ถก คณะทำงานดูแล ลต. 8 พ.ค.

ไทยรัฐออนไลน์

2 พ.ค. 2557 16:12 น.

บันทึก

"ศอ.รส." ร้องแกนนำสองฝ่ายจัดการชุมนุมโดยสงบ ซัด"สุเทพ" บิดเบือนเรียกคืนอำนาจอธิปไตย ร่อนหนังสือเชิญ"กกต." ถกคณะทำงานดูแล ลต. 8 พ.ค. 

วันที่ 2 พ.ค. ที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. ได้ประชุมสรุปผล เห็นว่ามีผลการประชุมที่สมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ ดังนี้ 1. ศอ.รส. มีความกังวลต่อการที่กลุ่ม กปปส. และกลุ่ม นปช. ได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 5 พ.ค. นี้ โดย ศอ.รส. ขอร้องให้แกนนำทั้งสองฝ่ายจัดการชุมนุมโดยสงบ และไม่ยั่วยุมวลชนให้เกิดการเผชิญหน้ากันซึ่งจะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งเลวร้ายลงไปอีก ซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าได้มีการชักชวนประชาชนจำนวนมากให้เข้าร่วมชุมนุมกับทั้งสองกลุ่ม

ศอ.รส. ขอเรียกร้องพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณหลีกเลี่ยงการร่วมชุมนุม ไม่ว่ากับกลุ่ม กปปส. หรือกลุ่ม นปช. เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และแม้ว่าการเข้าร่วมการชุมนุมจะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

แต่หากมีการกระทำผิดกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าร่วมชุมนุมแล้ว ท่านก็จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนไปโดยไม่มีการละเว้น ส่วนแกนนำทุกคนจะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง โดย ศอ.รส. จะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันเพื่อป้องกันเหตุร้ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ศอ.รส. ยังได้รับทราบเกี่ยวกับการปราศรัยของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. ที่ประกาศว่าในวันที่ 14 พ.ค. นี้ จะเรียกคืนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยอ้างว่าไม่มีรัฐบาลที่มีความชอบธรรม มีเพียงคณะบุคคลที่อ้างความเป็นรัฐมนตรีที่พ้นอำนาจไปแล้วตั้งแต่ประกาศยุบสภา และ กปปส. จะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติขึ้นเอง

โดย ศอ.รส. มีความกังวลอย่างยิ่งว่าการประกาศเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงเจตนากระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ว ยังจะสร้างความขัดแย้งมากขึ้นในหมู่ประชาชน เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว ซึ่งอาจนำไปสู่ความรุนแรงและการเผชิญหน้ากันได้

ทั้งนี้ ศอ.รส. ขอเรียนว่า เมื่อมีการยุบสภา อำนาจอธิปไตยก็ได้กลับคืนสู่ประชาชนแล้ว และเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะใช้อำนาจอธิปไตยนั้นผ่านการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลและสภานิติบัญญัติที่ชอบธรรม

ซึ่งจะเห็นได้ว่านายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้บิดเบือนประเด็นนี้อย่างชัดเจน เพราะในสมัยรัฐบาลที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี เมื่อยุบสภาแล้ว นายสุเทพฯ กับคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ก็ได้อยู่ในตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อๆ มา จนมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นายสุเทพฯ จึงใช้วาทกรรมบิดเบือนประเด็นเพื่อให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อโดยปราศจากความเป็นจริงตามรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิง

2. ตามที่ ศอ.รส. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 ก.ค. 57 เนื่องจากการเลือกตั้งจะทำให้ความขัดแย้งของมวลชนกลุ่มต่างๆ ยุติลง และนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ศอ.รส.

รวมทั้งการเลือกตั้งก็เป็นหลักสากลอันเป็นที่ยอมทั่วโลกในวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย วันนี้ ผู้อำนวยการ ศอ.รส. ได้มีหนังสือถึงประธาน กกต. เพื่อเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง กกต. กับ ศอ.รส. เพื่อเตรียมการต่างๆ ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ศอ.รส.ได้มีหนังสือถึงประธาน กกต. ขอเชิญ กกต. หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ ผอ.ศอ.รส. และคณะ ในวันที่ 8 พ.ค. 57 นี้ เวลา 14.00 น. ในการนี้ ศอ.รส. ขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการชักจูงของแกนนำ กปปส. ให้กระทำการขัดขวางการเลือกตั้งซ้ำอีก

เนื่องจาก ศอ.รส. มีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้ง และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ที่มีทั้งโทษจำคุกและปรับ รวมถึงการตัดสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

3. ศอ.รส. ได้รับข้อมูลว่ากลุ่ม กปปส. จะใช้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเข้าร่วมดำเนินการให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนแก่ระบบสาธารณูปโภค หรือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำผิดของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก ซึ่งจะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่อันเป็นภารกิจและความรับผิดชอบของ ศอ.รส.

ดังนั้นในวันนี้ ผู้อำนวยการ ศอ.รส. จึงได้มีหนังสือถึงผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง เพื่อสั่งการให้ดำเนินการป้องกัน แก้ไข โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุขึ้น

และให้ส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวมายัง ศอ.รส. ภายในวันที่ 12 พ.ค. นี้ และหากมีการปล่อยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับแกนนำกลุ่ม กปปส. ผู้บริหารอาจต้องรับผิดตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน ความผิดฐานสนับสนุนการเป็นกบฏของแกนนำ กปปส. และความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่ง ศอ.รส.

ทั้งนี้ ข้อสั่งการดังกล่าวของ ศอ.รส. ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี
03:53

ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11:57 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์