ปลัด สปน. ถกหน่วยงาน แก้ปัญหาคนกับช้างป่า เตรียมเสนอตั้งเป็น คกก.แห่งชาติ

ข่าว

ปลัด สปน. ถกหน่วยงาน แก้ปัญหาคนกับช้างป่า เตรียมเสนอตั้งเป็น คกก.แห่งชาติ

ไทยรัฐออนไลน์

26 มิ.ย. 2565 20:00 น.

บันทึก

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมแก้ไขปัญหา-ลดความขัดแย้ง คนกับช้างป่า เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการนายกฯ

วันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมร่วมกับนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลเกษตรและทำร้ายประชาชน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนนำโดยมี นายดิเรก จอมทอง ประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าภาคประชาชน และคณะ เข้าร่วมประชุมกัน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าภาคประชาชนว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากช้างป่ารุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่อยู่อาศัย และเขตพื้นที่ทำกิน สร้างความเสียหายรุนแรง ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เริ่มพบว่ามีการสูญเสียชีวิตของประชาชนและช้างป่าเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนถูกช้างป่าทำร้ายใกล้กับแหล่งชุมชนและประชาชนใช้วิธีป้องกันช้างป่าบุกรกที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมด้วยวิธีที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีตัวแทนเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจาก 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง และสระแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายงานว่า ปัจจุบันมีช้างป่าประมาณ 3,500 ตัว กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 69 แห่งทั่วประเทศ มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากกว่า 40 แห่งที่ชุมชนรอบป่ามีผลกระทบกันระหว่างคนกับช้างป่า ดังนั้นเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าภาคประชาชน ได้มีหนังสือเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการสูญเสียจากปัญหาช้างป่า ดังนี้

1) การผลักดันให้การแก้ไขปัญหาช้างป่าเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมบูรณาการและพิจารณาทบทวนการแก้ไขปัญหาช้างป่าให้เหมาะสม
2) ลงพื้นที่รับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชน ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ 5 กลุ่มป่า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการรายงานของส่วนราชการ
3) ผลักดันให้รัฐบาลนำรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎร มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการ ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในแต่ละพื้นที่

ปลัด สปน. เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาช้างป่าในช่วงที่ผ่านมานั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแล้ว และเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีการบูรณาการเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหา ตามหลักการคนและช้างป่าควรต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ ที่ประชุมได้เสนอมาตรการและแนวทางเพื่อลดการสูญเสียจากปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลเกษตรและการเยียวยาประชาชนที่ถูกช้างป่าทำร้ายทั่วประเทศ ดังนี้

1) ยกระดับการทำงานโดยเตรียมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทุกพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
2) เร่งจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างป่าระดับชาติและระดับพื้นที่ และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
3) จัดเก็บข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาพรวมและรายพื้นที่ทุกมิติ เช่น ข้อมูลประชากรช้างป่า เส้นทางหากินและโยกย้ายถิ่น พืชอาหาร แหล่งดินโป่งและแหล่งน้ำ ตำแหน่งรั้วและคูกั้นช้าง ความเสียหายและการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4) การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ บูรณาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เคยกำหนดไว้และปรับเพิ่มตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
5) การช่วยเหลือเยียวยาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ยังไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจทำให้วิธีการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินใช้ความรุนแรงมากขึ้นในระยะต่อไป จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่มีโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวทางตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่มีความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น ลิง กระทิง หมูป่า ฯลฯ จึงต้องมาวางแผนการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ควายหลุดถนนของแท้! เจ้าของบ้านใส่เกียร์หมา โกยสุดชีวิต หนีควายไล่ขวิด
03:19

ควายหลุดถนนของแท้! เจ้าของบ้านใส่เกียร์หมา โกยสุดชีวิต หนีควายไล่ขวิด

ApplicationMy Thairath

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18:02 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์