1 พ.ย. ดีเดย์ไทยเปิดประเทศ สรุปรวมมาตรการ พื้นที่สีไหนทำอะไรได้บ้าง

ข่าว

  1 พ.ย. ดีเดย์ไทยเปิดประเทศ สรุปรวมมาตรการ พื้นที่สีไหนทำอะไรได้บ้าง

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 พ.ย. 2564 06:30 น.

  • เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว กระทรวงต่างประเทศประกาศเพิ่มเป็น 63 ประเทศ/พื้นที่
  • สีแดงเข้มเหลือ 7 จังหวัด เพิ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หลายจังหวัดยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ทั่วประเทศยังห้ามชุมนุม
  • ร้านอาหารพื้นที่สีฟ้า อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ตามเงื่อนไข ย้ำ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ยังเปิดไม่ได้


  ในที่สุดวันเวลาก็เคลื่อนมาถึงวันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของประเทศไทย หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยังเป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วย ประกาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่าจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวภายใต้เงื่อนไขและมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และต่อมามีการยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ซึ่งมีบางจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม รวมถึงกรุงเทพมหานคร แต่ยังคงอยู่ภายใต้การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ก่อนหน้านี้ขยายไปจนถึง 30 พ.ย.

  จากนั้นวันที่ 29 ต.ค. 2564 ศบค.ชุดใหญ่ มีมติปรับระดับสีพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรอีกครั้ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป ดังนี้

  พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด (สีแดงเข้ม)

  • จังหวัดจันทบุรี
  • จังหวัดตาก
  • จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • จังหวัดนราธิวาส
  • จังหวัดปัตตานี
  • จังหวัดยะลา
  • จังหวัดสงขลา

  ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้บบริโภคในร้านไม่เกินเวลา 22.00 น. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำกัดคนนั่งกินในร้าน ห้องปรับอากาศไม่เกิน 50% ของจำนวนที่นั่งปกติ พื้นที่เปิดอากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีคนนั่งกินได้ไม่เกิน 75% ส่วนการแสดงดนตรีในร้าน ให้มีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน ต้องเว้นระยะห่าง และงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ ให้นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา อนุโลมเฉพาะนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าขณะทำการแสดง โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

  ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ทุกประเภทตามเวลาปกติจนถึงเวลา 22.00 น. และหากมีการเปิดให้บริการเครื่องเล่น ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการช่วงกลางคืน ให้ปิดระหว่างเวลา 22.00-03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการเพื่อการจัดเลี้ยง หรือการจัดประชุม ได้จนถึงเวลา 22.00 น. ยังคงจำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดให้บริการในส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก และสวนน้ำ

  โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมถึงสถาบันกวดวิชา ใช้อาคาร หรือสถานที่จัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา

  โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด

  คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการผ่านการนัดหมายได้จนถึงเวลา 22.00 น. สำหรับร้านสักให้บริการได้เฉพาะผู้รับบริการที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit)

  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย จำกัดเวลาการให้บริการไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง เปิดได้จนถึงเวลา 22.00 น. และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ยกเว้นการอบตัว อบสมุนไพร และการอบไอน้ำ ที่ยังไม่อนุญาต โดยผู้รับบริการเงื่อนไขเดียวกับร้านสัก นอกจากนี้ในส่วนของสถานที่อื่นๆ นั้นเปิดได้ถึง 22.00 น. เช่นกัน

  โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละคร เปิดได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. โดยส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศ จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 50% แต่หากเป็นพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 75% ของความจุที่นั่ง

  พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด (สีแดง)

  • จังหวัดกาญจนบุรี
  • จังหวัดขอนแก่น
  • จังหวัดชลบุรี
  • จังหวัดชุมพร
  • จังหวัดเชียงราย
  • จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • จังหวัดตรัง
  • จังหวัดตราด
  • จังหวัดนครปฐม
  • จังหวัดนครนายก
  • จังหวัดนครราชสีมา
  • จังหวัดนครสวรรค์
  • จังหวัดนนทบุรี
  • จังหวัดปทุมธานี
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • จังหวัดปราจีนบุรี
  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • จังหวัดพัทลุง
  • จังหวัดพิจิตร
  • จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัดเพชรบุรี
  • จังหวัดเพชรบูรณ์
  • จังหวัดระนอง
  • จังหวัดระยอง
  • จังหวัดราชบุรี
  • จังหวัดลพบุรี
  • จังหวัดสตูล
  • จังหวัดสมุทรปราการ
  • จังหวัดสมุทรสงคราม
  • จังหวัดสมุทรสาคร
  • จังหวัดสระบุรี
  • จังหวัดสระแก้ว
  • จังหวัดสุพรรณบุรี
  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • จังหวัดอ่างทอง
  • จังหวัดอุดรธานี
  • จังหวัดอุบลราชธานี

  ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้ทานในร้านไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ยังห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ โดยยังคงให้จำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดให้บริการในส่วนที่เป็นสวนสนุก และสวนน้ำ

  โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้ใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ พิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

  คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ ร้านสัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สถานกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ เปิดได้จนถึงเวลา 23.00 น.

  โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละครที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนความจุที่นั่ง แต่หากเป็นโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละครในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี ให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่

  พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด (สีส้ม)

  • จังหวัดกาฬสินธุ์
  • จังหวัดกำแพงเพชร
  • จังหวัดชัยนาท
  • จังหวัดชัยภูมิ
  • จังหวัดบุรีรัมย์
  • จังหวัดพะเยา
  • จังหวัดแพร่
  • จังหวัดมหาสารคาม
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • จังหวัดยโสธร
  • จังหวัดร้อยเอ็ด
  • จังหวัดลำปาง
  • จังหวัดลำพูน
  • จังหวัดเลย
  • จังหวัดสิงห์บุรี
  • จังหวัดสุโขทัย
  • จังหวัดสุรินทร์
  • จังหวัดหนองคาย
  • จังหวัดหนองบัวลำภู
  • จังหวัดอุตรดิตถ์
  • จังหวัดอุทัยธานี
  • จังหวัดอำนาจเจริญ
  • จังหวัดศรีสะเกษ

  ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้ทานในร้านตามเวลาปกติ แต่ยังคงห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ โดยยังคงให้ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นสวนสนุกหรือสวนน้ำที่เป็นห้องปรับอากาศหรือพื้นที่ปิด

  โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมโดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ ร้านสัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สถานกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้เปิดบริการได้ตามปกติ โดยการจัดการแข่งขันในร่มให้มีผู้ชมไม่เกิน 50% ส่วนแข่งขันประเภทกีฬากลางให้มีผู้ชมในสนามไม่เกิน 75%

  พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด (สีเหลือง)

  • จังหวัดนครพนม
  • จังหวัดน่าน
  • จังหวัดบึงกาฬ
  • จังหวัดมุกดาหาร
  • จังหวัดสกลนคร

  ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า บริโภคในร้านได้ตามปกติ ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ

  โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกับพื้นที่ควบคุม สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้เปิดบริการได้ตามปกติ

  พื้นที่เฝ้าระวังและนำร่องการท่องเที่ยว 4 จังหวัด (สีฟ้า เปรียบเหมือนสีเขียวเดิม)

  • กรุงเทพมหานคร
  • จังหวัดกระบี่
  • จังหวัดพังงา
  • จังหวัดภูเก็ต

  สถานที่ กิจการ และกิจกรรม ในเขตพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในพื้นที่นี้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ภายใต้เงื่อนไข ในส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีผลสรุปการประชุมว่า อนุญาตให้ดื่มในร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าไปทำการประเมินได้

  เน้นย้ำว่าในส่วนของการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว คงเหลือเพียง 7 จังหวัดสีแดงเข้ม (จันทบุรี, ตาก, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา) คือเวลา 23.00-03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน หรือจนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2564 ส่วนพื้นที่อื่นที่ได้รับการยกเลิกเคอร์ฟิว จะมีผลตั้งแต่ 23.00 น. วันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ ทั่วประเทศยังคงห้ามชุมนุม มั่วสุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19 ตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (Work From Home) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้

  ขณะที่กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับยกเว้นกิจกรรม หรือการรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

  (1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก

  (2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข

  (3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน

  (4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุม หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด

  (5) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) กำหนด

  อย่างไรก็ตาม สถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทั่วราชอาณาจักร ยังคงมีความจำเป็นให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน แต่ก็มีการให้เตรียมความพร้อมสำหรับการผ่อนคลายการเปิดสถานประกอบกิจการได้ตามแผนและกรอบเวลาที่รัฐบาลจะประกาศกำหนดต่อไปได้อย่างปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

  ทางด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยถึงความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ถึงกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยววันที่ 1 พ.ย. ใน 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มเข้ารับการกักตัวรูปแบบต่างๆ ซึ่งเดินทางจากประเทศใดก็ได้ 

  2. กลุ่มแซนด์บ็อกซ์นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด (พื้นที่สีฟ้า) ได้แก่ กทม. กระบี่ ชลบุรี เชียงใหม่ ตราด บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง เลย สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุดรธานี ซึ่งเปิดเฉพาะพื้นที่ดำเนินการ ไม่ได้เปิดทั้งจังหวัด ผู้เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้ รับวัคซีนครบ จองที่พัก SHA Plus 7 วัน มีประกันสุขภาพวงเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชั่วโมง ต้องลงทะเบียนหมอชนะ อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ 7 วัน ตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึง และตรวจอีกครั้งเมื่อครบกำหนดออกจากพื้นที่

  3. กลุ่ม Test to Go เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ รอผลตรวจหาเชื้อในโรงแรม 1 คืน ปลอดภัยถึงไปท่องเที่ยวได้

  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเขตสุขภาพและจังหวัดเตรียมความพร้อมเรื่องดูแลสุขภาพ พื้นที่ท่องเที่ยว ภาคประชาชน และผู้ประกอบการ ตั้งแต่ก่อนเปิดประเทศ มีการประเมินความมั่นคงด้านสุขภาพ ซึ่งขณะนี้การติดเชื้อลดลง จำนวนเตียงผู้ป่วยสีเหลือง-สีแดง มีเพียงพอ สามารถขยายเพิ่มได้ และมี Hospitel รองรับ ความครอบคลุมของวัคซีนระดับจังหวัดมากกว่า 50% พื้นที่นำร่องมากกว่า 70% ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน COVID Free Setting โรงแรมมาตรฐาน SHA Plus โดยประเมินตนเอง หากผ่านจะได้รับใบรับรอง ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถร่วมประเมินได้ และจะมีการสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการร่วมของจังหวัดทุก 2-3 สัปดาห์  ส่วนระหว่างเปิดประเทศมีแอปพลิเคชันติดตามตัว มีระบบประเมินติดตามสถานการณ์โดยจังหวัด หากมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นจะมีการปรับมาตรการตามลำดับ ทั้งปรับลดกิจกรรม ให้ไปเที่ยวเฉพาะพื้นที่ ให้อยู่เฉพาะโรงแรม หรืออาจยุติรับนักท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ จังหวัดจะออกโปรแกรมและควบคุมเส้นทางระบบปิด อยากให้ประชาชนมั่นใจถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมทั้งหมด

  ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศ ล่าสุดก็ประกาศเพิ่มประเทศที่สามารถเดินทางเข้าได้ได้เพิ่มเติมรวม 63 ประเทศ/พื้นที่

  1. ออสเตรเลีย
  2. ออสเตรีย
  3. บาห์เรน
  4. เบลเยียม
  5. ภูฏาน
  6. บรูไนดารุสซาลาม
  7. บัลแกเรีย
  8. กัมพูชา
  9. แคนาดา
  10. ชิลี
  11. จีน
  12. โครเอเชีย
  13. ไซปรัส
  14. สาธารณรัฐเช็ก
  15. เดนมาร์ก
  16. เอสโตเนีย
  17. ฟินแลนด์
  18. ฝรั่งเศส
  19. เยอรมนี
  20. กรีซ
  21. ฮังการี
  22. ไอซ์แลนด์
  23. อินเดีย
  24. อินโดนีเซีย
  25. ไอร์แลนด์
  26. อิสราเอล
  27. อิตาลี
  28. ญี่ปุ่น
  29. คูเวต
  30. ลาว
  31. ลัตเวีย
  32. ลิทัวเนีย
  33. ลักเซมเบิร์ก
  34. มาเลเซีย
  35. มัลดีฟส์
  36. มอลตา
  37. มองโกเลีย
  38. เมียนมา
  39. เนปาล
  40. เนเธอร์แลนด์
  41. นิวซีแลนด์
  42. นอร์เวย์
  43. โอมาน
  44. ฟิลิปปินส์
  45. โปแลนด์
  46. โปรตุเกส
  47. กาตาร์
  48. โรมาเนีย
  49. ซาอุดีอาระเบีย
  50. สิงคโปร์
  51. สาธารณรัฐสโลวัก
  52. สโลวีเนีย
  53. ศรีลังกา
  54. สาธารณรัฐเกาหลี
  55. สเปน
  56. สวีเดน
  57. สวิตเซอร์แลนด์
  58. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  59. สหราชอาณาจักร
  60. สหรัฐอเมริกา
  61. เวียดนาม
  62. ฮ่องกง
  63. ไต้หวัน

  เรียกได้ว่าทั้งรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขต่างก็มีความมั่นใจในความพร้อมที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูให้เศรษฐกิจกลับคืนมาในเร็ววัน โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นน้ำถึงการขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบไปด้วยกัน ซึ่งก็มีทั้งเสียงสนับสนุน และเสียงค้านที่มองว่าขณะนี้ประเทศไทยยังฉีดวัคซีนไม่มากเท่าที่ควร และอาจเกิดความเสี่ยงที่การระบาดของโควิด-19 จะกลับมาอีกระลอกก็เป็นได้ คงต้องจับตากันต่อไปว่าแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้จะช่วยให้ไทยกลับมาฟื้นคืนได้มากน้อยแค่ไหน และการฉีดวัคซีนจนถึงสิ้นปีนี้จะยังได้ตามเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่.

  ผู้เขียน : กิณรีสีอังกาบ
  กราฟิก : Theerapong Chaiyatep

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   เปิดประเทศspecial contentเปิดประเทศ 2564เปิดประเทศ 1 พยโควิด-19พื้นที่สีฟ้าประยุทธ์ จันทร์โอชาเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัวฉีดวัคซีนมาตรการโควิดฟื้นเศรษฐกิจยกเลิกเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวพื้นที่สีแดงเข้มกิณรีสีอังกาบ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03:38 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์