นายกฯ เซ็นคำสั่งตั้ง “ศบค.ส่วนหน้า” แก้สถานการณ์โควิดจังหวัดชายแดนใต้

ข่าว

  นายกฯ เซ็นคำสั่งตั้ง “ศบค.ส่วนหน้า” แก้สถานการณ์โควิดจังหวัดชายแดนใต้

  ไทยรัฐออนไลน์

  17 ต.ค. 2564 18:17 น.

  ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ตั้ง “ศบค.ส่วนหน้า” 29 ตำแหน่ง “พล.อ.ณัฐพล” นั่ง ผอ.ศูนย์ ลุยแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้

  วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

  ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

  เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สามารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะและชั่วคราว

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ในคำสั่งนี้
  จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

  ข้อ 2 ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (เรียกโดยย่อว่า “ศบค.ส่วนหน้า”) มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  2.1 องค์ประกอบ
  (1) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์
  (2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้อำนวยการ (1)
  (3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้อำนวยการ (2)
  (4) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ (3)
  (5) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
  (6) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
  (7) ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
  (8) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
  (9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
  (10) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
  (11) เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ
  (12) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ
  (13) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
  (14) แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กรรมการ
  (15) อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ
  (16) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ
  (17) อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ
  (18) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรรมการ
  (19) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
  (20) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการ
  (21) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ
  (22) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการ
  (23) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
  (24) ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี กรรมการ
  (25) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ
  (26) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1)
  (27) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2)
  (28) ผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (3)
  (29) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (4)

  2.2 หน้าที่และอำนาจ
  (1) กำหนดแนวทางการบูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด
  (2) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้การดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  (3) กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมายในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในข้อนี้ ให้ ศบค.ส่วนหน้า เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

  ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจของ ศบค.ส่วนหน้า ตามคำสั่งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศบค.ส่วนหน้าตามที่ร้องขอ

  ข้อ 4 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศบค.ส่วนหน้า และให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านงบประมาณและงานด้านธุรการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้แก่ ศบค.ส่วนหน้า

  ข้อ 5 ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค.ส่วนหน้า ตามที่คณะกรรมการกำหนด

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โควิด-19โควิดชายแดนใต้ศบค.ส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ราชกิจจานุเบกษาประยุทธ์ จันทร์โอชาสถานการณ์โควิดไฮไลต์ไวรัสโคโรน่าข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08:13 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์