สป.-เหล่าทัพ ประดับยศ และแสดงความยินดี นายพลใหม่ ประจำปี 2565

ข่าว

  สป.-เหล่าทัพ ประดับยศ และแสดงความยินดี นายพลใหม่ ประจำปี 2565

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ต.ค. 2564 16:02 น.

  กลาโหม-เหล่าทัพ แสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งจาก สำนักปลัดฯกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

  เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (ต.ค.64) และพิธีรายงานตัวของนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ย้ายเข้ามารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

  ทั้งนี้ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และตระหนักว่าเกียรติยศที่ได้มาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น จึงต้องนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความเป็นเอกภาพและความสามัคคีให้กับหน่วยงานต่อไป

  ส่วนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานตัวเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับย้ายมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น 116 นาย

  สำหรับตำแหน่งที่สำคัญของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ร.น. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร

  พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น. รองเสนาธิการทหาร พลอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง รองเสนาธิการทหาร

  ในโอกาสนี้ นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลทุกนาย ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป

  ขณะที่ กองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานจัดพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล สังกัด ทบ. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก

  สำหรับ กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ และพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน 120 นาย แยกเป็น พลเรือเอก 14 นาย พลเรือโท 36 นาย พลเรือตรี 67 นาย พลเรือตรีหญิง 3 นาย

  จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศในตำแหน่ง ที่สำคัญ จำนวน 53 นาย เข้าร่วมพิธี อาทิ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ, พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ, พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นต้น

  กองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพลอากาศ พร้อมแสดงความยินดีและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า

  "นับเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจแก่ท่านและวงศ์ตระกูล ซึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วง เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์แก่กองทัพอากาศ ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวมสืบไป"  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กลาโหมเหล่าทัพยินดีนายทหารพระราชทานชั้นยศนายพลนายพลใหม่2564ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13:01 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์