ราชกิจจาฯ เผย ระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น ให้จัดเลือกตั้งนอกเขตได้เอื้อผู้ใช้สิทธิ

ข่าว

  ราชกิจจาฯ เผย ระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น ให้จัดเลือกตั้งนอกเขตได้เอื้อผู้ใช้สิทธิ

  ไทยรัฐออนไลน์24 ก.ย. 2564 10:10 น.
  SHARE

  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดเลือกตั้งนอกเขตได้ หากเลือกตั้งใหม่ต้องทำภายใน 7 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันแจ้งเหตุ

  วันที่ 24 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ระบุว่า

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 15 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 37 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 105 มาตรา 110 มาตรา 111 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้ โดยให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” ระหว่างบทนิยาม คำว่า “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” และคำว่า “นายอำเภอ” พร้อมให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 11 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ว่า

  “เมื่อได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอท้องที่
  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ”

  นอกจากนี้ ยังให้ยกเลิกความในวรรคสาม ของข้อ 20 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ว่า

  “เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น ในกรณีจำเป็นจะกำหนด ให้ที่เลือกตั้งของหลายหน่วยเลือกตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยต้องมีระยะห่าง ระหว่างที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งอย่างเหมาะสม และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้ง”

  สำหรับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้โดยวิธีการ ดังนี้

  (1) มอบหมายบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดดำเนินการจัดส่ง

  (2) ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้าง ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งโดยให้เดินทางมารับมอบบัตรเลือกตั้งจากโรงพิมพ์

  (3) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

  ทั้งนี้ การจัดส่งโดยวิธีการตาม (1) หรือ (2) ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง

  กรณีที่ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานเหตุที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว

  ขณะที่บทเฉพาะกาล ระบุว่า การเลือกตั้งเพิ่มเติม ตามส่วนที่ 4 การเลือกตั้งเพิ่มเติม ของหมวด 14 การออกเสียงลงคะแนนใหม่ เลือกตั้งใหม่ และเลือกตั้งเพิ่มเติม ในครั้งแรกหลังจากระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

  ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
  อิทธิพร บุญประคอง
  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

  อ่านฉบับเต็มเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ราชกิจจานุเบกษาเลือกตั้งท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่น 2564ข่าวเลือกตั้งเลือกตั้งล่าสุดข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์ข่าวการเมืองล่าสุด
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 02:59 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์