ศบค. เพิ่มปลัดดิจิทัลคุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เสริมรอง ผอ.ศปก.ศบค. อีก 3 คน

ข่าว

  ศบค. เพิ่มปลัดดิจิทัลคุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เสริมรอง ผอ.ศปก.ศบค. อีก 3 คน

  ไทยรัฐออนไลน์

  23 ก.ย. 2564 13:52 น.

  ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่งนายกรัฐมนตรี จัดโครงสร้าง ศบค. เพิ่มปลัดดิจิทัลฯ คุมศูนย์ฯ ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน อีกฉบับเสริมรองผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. อีก 3 คน

  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 17 และ 18/2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อเป็นองค์กรปฏิบัติการของ ศบค. นั้น

  เพื่อให้การดำเนินงานของ ศปก.ศบค. ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) (5) และ (15) ของข้อ 3.1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

  ข้อ 2 ให้ ศปก.ศบค. มีรองผู้อำนวยการตามลำดับ ดังนี้
  (1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้อำนวยการคนที่หนึ่ง ที่ได้รับมอบหมาย
  (2) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการคนที่สอง ที่ได้รับมอบหมาย
  (3) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการคนที่สาม ที่ได้รับมอบหมาย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564


  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 18/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)

  ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 14/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

  เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

  1. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  “(10) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน มีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าศูนย์”

  2. ให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19ศบค.จัดโครงสร้าง ศบค.ราชกิจจานุเบกษาประยุทธ์ จันทร์โอชาศปก.ศบค.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคำสั่งนายกรัฐมนตรีข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 08:50 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์