ไลฟ์สไตล์
100 year

สภาลงมติ 13 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ พลิกล็อก ปชป.เข้าวิน พปชร.ร่วง (คลิป)

ไทยรัฐออนไลน์
25 มิ.ย. 2564 01:43 น.
SHARE

กว่า 8 ชั่วโมง...สภาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร่างที่ 13 ปชป.เข้าวิน ขณะพลิกล็อก! เต็ง1 ร่าง ของพลังประชารัฐ ร่วง เชื่อต้นเหตุเพราะเสนอแก้มาตรา 144 และ185 ขณะร่างอื่นๆ อีก 11 ร่าง จบแห่ ส.ว. ลงคะแนนไม่ถึง 84 เสียง 

ข่าวแนะนำ

วันที่ 24 มิ.ย. 2564 ภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา และสรุปทิ้งท้ายโดยพรรคการเมืองที่เป็นผู้เสนอ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ทั้ง 13 ร่าง โดยเมื่อเวลา 16.55 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประกาศเริ่มการลงมติ  

สำหรับจะมีการลงมติจะใช้วิธีขานชื่อเพื่อลงมติแยกเป็นรายมติแต่ละร่าง จนครบ 13 ฉบับ เมื่อสมาชิกถูกขานชื่อก็จะไล่เรียงตามมติไปทีละร่าง คาดว่าจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง และจะมีกรรมการนับคะแนนโดยผ่านระบบการตรวจสอบ จากนั้นดำเนินการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา กรณีที่มีร่างผ่านความเห็นชอบ สำหรับผลการลงมติเป็นดังนี้

โดยการผ่านวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องได้คะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ 367 จาก 733 เสียง (ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มี 483 คน ส.ว. มี 250 คน) ในจำนวนนี้ต้องมี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา หรือ 84 คน

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 29 มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 144 มาตรา 185 และมาตรา 270) นายไพบูลย์ นิติตะวัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ

รับหลักการ        334
ไม่รับหลักการ     199
งดออกเสียง       173
ไม่ลงคะแนนเสียง  27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25 มาตรา 29 มาตรา 29/1 มาตรา 34 มาตรา 45 มาตรา 47 มาตรา 49/1 และมาตรา 129) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ


รับหลักการ        399 
ไม่รับหลักการ     136
งดออกเสียง       171
ไม่ลงคะแนนเสียง  27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 และยกเลิกมาตรา 93 และมาตรา 94) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

รับหลักการ        376  
ไม่รับหลักการ      88
งดออกเสียง       242
ไม่ลงคะแนนเสียง  27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

รับหลักการ        455  
ไม่รับหลักการ     101
งดออกเสียง       150
ไม่ลงคะแนนเสียง  27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 6 ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 162 และยกเลิกมาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 275 และมาตรา 279) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

รับหลักการ        327 
ไม่รับหลักการ     150
งดออกเสียง       229
ไม่ลงคะแนนเสียง   27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ

รับหลักการ        454   
ไม่รับหลักการ       86
งดออกเสียง       166
ไม่ลงคะแนนเสียง   27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 และมาตรา 55/1) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ

รับหลักการ        476  
ไม่รับหลักการ      78
งดออกเสียง      152
ไม่ลงคะแนนเสียง  27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน 

8. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 มาตรา 43 มาตรา 46 และมาตรา 72) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

รับหลักการ         469  
ไม่รับหลักการ        75
งดออกเสียง        162
ไม่ลงคะแนนเสียง    27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

9. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ


รับหลักการ         415 
ไม่รับหลักการ      102
งดออกเสียง        189
ไม่ลงคะแนนเสียง   27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน 

10. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 236 และมาตรา 237) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

รับหลักการ        431 
ไม่รับหลักการ       97
งดออกเสียง       178
ไม่ลงคะแนนเสียง   27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

11. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

 
รับหลักการ          461 
ไม่รับหลักการ        96
งดออกเสียง        149
ไม่ลงคะแนนเสียง   27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

12. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 76/1 มาตรา 76/2 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 และเพิ่มมาตรา 250/1) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

รับหลักการ         457  
ไม่รับหลักการ       82
งดออกเสียง       167
ไม่ลงคะแนนเสียง  27

ไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ลงคะแนนไม่ถึง 84 คะแนน

13. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

รับหลักการ        552   แยกเป็น ส.ส.ลงคะแนน 342  ส.ว.ลงคะแนน 210
ไม่รับหลักการ      24
งดออกเสียง      130
ไม่ลงคะแนนเสียง  27

ผ่าน เพราะได้เสียงจาก ส.ว.เกิน 84 คะแนน 

อย่างไรก็ตาม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประกาศปิดการลงคะแนน ในเวลา 23.25 น.

ทั้งนี้ การลงมติในวันนี้ สภาลงมติ 13 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นผู้เสนอ เรื่องแก้มาตรา 83 ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 400 คน ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และมาตรา 91 กรณี การคำนวณสัดส่วนของผู้สมัครบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะมีสิทธิ์ได้รับจัดสรร ได้ผ่านการลงมติ จากที่ประชุมร่วม 2 สภา เข้าวิน! ด้วยคะแนนสูงสุด 552 เสียง 

ขณะร่างแก้รัฐธรรมนูญ ที่เกิดการพลิกล็อก! เต็ง 1 ของพรรคพลังประชารัฐ ร่วงคาสภา ด้วยคะแนนเพียง 334 เสียง คาดว่า สืบเนื่องมาจากการเสนอแก้มาตรา 144 และมาตรา 185 ที่สมาชิกวุฒิสภาไม่เอาด้วย ขณะร่างแก้รัฐธรรมนูญอื่นอีก 11 ฉบับ ตกหมด ไม่ผ่านวาระ 1 ขั้นรับหลักการ  

ทั้งนี้ สภาได้มีการตั้งกรรมาธิการ อีก 45 คน พิจารณาในวาระที่ 2 ก่อนนัดประชุมครั้งต่อไป โดยนายชวน ประธานรัฐสภา ได้ปิดประชุมในเวลา 01.55 น.  

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256ประชุมสภาประชุมร่วมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้ง 2 ใบปิดสวิตช์ 250 ส.ว.ข่าวการเมืองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:06 น.