ไลฟ์สไตล์
100 year

"อนุชา" เปิดงาน "วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ปี64" ปฏิรูปการทำงานภาครัฐ

ไทยรัฐออนไลน์
7 มี.ค. 2564 10:45 น.
SHARE

อนุชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายกฯ เปิดงาน "วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 64" ยกระดับปฏิรูปการทำงานภาครัฐ สนับสนุนให้ทุกภาคมีส่วนร่วม ผลักดันการนําข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

วันที่ 7 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ห้องประชุม เดอะ โซไซตี้ ชั้น 22 อาคารเกษร ทาวเวอร์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดงาน "วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564” โดยมี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม

ข่าวแนะนำ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สําหรับข้อมูลเปิดถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตสู่สังคมดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า และบริการผ่านระบบดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน์ และการประชุมออนไลน์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ จัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนํามาเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลเปิด หรือ Open Data ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐนั้น ถือเป็นกลไกสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มความโปร่งใสเกิดการมีส่วนร่วม ลดการทํางานที่ซ้ำซ้อนและเพื่ออํานวยความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้ รวมทั้งยกระดับการทํางานของรัฐ พร้อมทั้งควรผลักดันให้เกิดการสร้าง API ของชุดข้อมูลเปิด และการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีคุณค่าสูง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเปิดนั้น เป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญ จึงมีการจัดกิจกรรม International Open Data Day ขึ้นพร้อมกันทุกประเทศทั่วโลก เพื่อให้คนที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลแบบเปิด หรือ (Open Data) ได้ทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล หรือ (Data Community Engagement)ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ด้านการนําข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่สําคัญในการประกาศว่าหน่วยงานภาครัฐจะปฏิรูประบบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการสร้างเครื่องมือในการบริการสาธารณะใหม่ๆ และที่สําคัญคือการสร้างความโปร่งใสการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบาย สามารถตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลที่มีคุณค่าต่อสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือด้านข้อมูลระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อนุชา นาคาศัยวันข้อมูลเปิดนานาชาติรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิรูปการทำงานภาครัฐCOVID-19ดิจิทัลOpen Dataข่าวการเมืองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10:38 น.