20 ธ.ค. เลือกตั้ง อบจ. ใครไปไม่ได้แจ้งเหตุใน 27 ธ.ค. ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ

ข่าว

  20 ธ.ค. เลือกตั้ง อบจ. ใครไปไม่ได้แจ้งเหตุใน 27 ธ.ค. ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ

  ไทยรัฐออนไลน์

  17 ธ.ค. 2563 09:40 น.

  ย้ำขั้นตอนเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. นี้ ทำอย่างไรไม่ให้เป็นบัตรเสีย ส่วนใครไปไม่ได้ต้องแจ้งเหตุจำเป็นใน 27 ธ.ค. เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ 

  เหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ซึ่งในคราวนี้เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) โดยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และปิดหีบในเวลา 17.00 น.

  ทั้งนี้ ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งจึงอยากย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าต้องไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งใด เพราะในครั้งนี้มีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาเกี่ยวข้อง ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จำกัดจำนวนผู้มีสิทธิต่อหน่วยเลือกตั้งลงเหลือ 600 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งนอกจากจะดูจากเอกสารที่ส่งไปตามทะเบียนบ้านแล้ว สามารถเข้ามาตรวจสอบผ่านทางออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบได้ด้วย (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ส่วนผู้สมัครนายก อบจ. ในแต่ละจังหวัดมีใครบ้าง สามารถค้นหาเป็นรายจังหวัดได้เช่นกัน (ค้นหาผู้สมัครนายก อบจ.)

  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 13-19 ธ.ค. 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 ธ.ค. 2563) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีดังนี้

  1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
  2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
  6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
  7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

  กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

  ส่วนใครที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
  2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

  อย่างไรก็ตาม การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

  1. ตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

  2. ยื่นหลักฐานแสดงตนแสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

  3. รับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  4. ทำเครื่องหมายกากบาทเข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้

  • บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
  • บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
  • หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง

  5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองนำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

  ขณะที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายก อบจ. หรือ ส.อบจ. ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

  ในส่วนของลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
  • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย
  • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
   มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

  อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 หลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. ทางเว็บไซต์ VOTE62 จะร่วมรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งนายก อบจ. อย่างไม่เป็นทางการ โดยการรายงานนี้ต้องการอาสาสมัครราว 3,000 คน เพื่อให้ผลออกมามีความแม่นยำมากที่สุด หากผู้ใดสนใจร่วมเป็นอาสาสมัครสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่.

  อัปเดตผลการเลือกตั้ง อบจ. 2563 พร้อมรายงานคะแนนสด ได้ที่ ไทยรัฐออนไลน์

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เลือกตั้ง อบจเลือกตั้ง อบจ. 2563เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้ง อบจ. 6320 ธ.ค.เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63เลือกตั้ง อบจ.ข่าวการเมือง

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 04:07 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์