นายกฯ ปลื้ม พช.ผลักดัน "โคก หนอง นา โมเดล" ต่อยอดสู่ความสำเร็จ

ข่าว

  นายกฯ ปลื้ม พช.ผลักดัน "โคก หนอง นา โมเดล" ต่อยอดสู่ความสำเร็จ

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 ธ.ค. 2563 17:38 น.

  นายกฯ ปลื้มกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมต่อยอดความสำเร็จ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน

  เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร โอกาสนี้ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม กล่าวรายงาน นางถิรดา เอกแก้วนำชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ และนางณภัทร จาตุรัส ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร กล่าวสรุปผลการดำเนินกิจกรรม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือ พช. กระทรวงมหาดไทย ร่วมต้อนรับ ณ ชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ หมู่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม และชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร หมู่ 5 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา

  ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับในพื้นที่ เดินเข้ามาในพื้นที่แล้วรู้สึกมีความสุขกับบรรยากาศบ้านสวนริมคลองและได้พบพี่น้องประชาชน ได้เห็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสุข ซึ่งหลังจากฟังคำบรรยายและรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วรู้สึกชื่นชมที่รู้จักการนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชน ต้องช่วยกันขับเคลื่อนรวมไทยสร้างชาติไปด้วยกัน ให้กำลังใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการจะดำเนินกิจกรรมพื้นที่ชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ขอฝากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว พร้อมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์โอทอปที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สามารถนำไปสร้างรายได้ให้ชุมชน ให้จำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

  ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งปี 2563 ชุมชนได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการที่ผู้นำชุมชนพัฒนาเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล โดยชุมชนได้รับการสนับสนุนวัสดุในการบริหารจัดการทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ดังนี้

  1.คันนาทองคำ การปลูกข้าวในร่องสวน 2.แซนวิชปลา 3.การจัดการระบบน้ำ ฝายกั้นน้ำ 4.ทำปุ๋ยอินทรีย์ 5.ผักสวนครัวปลอดสาร 6.ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะเชื่อมโยงนำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

  หลังจากนั้น นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานสานใบมะพร้าว ฐานนวดสปาเท้าแบบย่ำเกลือ ฐานทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว ฐานเรียนรู้การทำขนมไทย กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข พ.ศ.2553 ชมผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร โดยเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม เช่น การส่งเสริมอาชีพบ้านคลองวัว กลุ่มแปรรูปกล้วย มุก-หอม กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน กลุ่มสัมมาชีพผึ้งจิ๋ว กลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง ฐานเรียนรู้ ว่าวจุฬา รวมทั้งกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ โดยนำข่าวสารทางราชการมาสื่อสารให้กับประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางหอกระจายข่าวบ้านคลองวัวและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการดูแลหอกระจายข่าวในพื้นที่อีกด้วย

  ด้าน นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โคก หนอง นา โมเดล เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามภูมิสังคม เป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด ไปสู่การปฏิบัติโดยทฤษฎีใหม่ หากเราน้อมนำเอาหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่ โคก หนอง นา จะสามารถดำรงชีวิตได้อยู่รอด ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนนอกเหนือจากขับเคลื่อนในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแล้ว เรื่องอื่นๆ ก็ดำเนินการควบคู่ไปด้วยเช่นกัน เช่น เรื่องการรณรงค์ผ้าไทย การลดรายจ่ายด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวมีอาหารปลอดภัยรับประทานในครัวเรือนอีกด้วย

  กรมการพัฒนาชุมชนได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล 4,700 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ใน 73 จังหวัด 25,179 ครัวเรือน ยังมีงบประมาณที่จะดำเนินการในปี 2564 ให้กับ 14,000 ครัวเรือน และในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ดำเนินการไปแล้วใน 1,500 ครัวเรือน พัฒนาศูนย์เรียนรู้อีก 33 ศูนย์เรียนรู้ ได้ผลดีมาก งบประมาณทั้งหลายจะกระจายไปสู่ท้องถิ่น เพราะประกอบด้วยการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง เข้าใจเหตุและผลของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่

  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนบริหารจัดการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมต่อยอดความสำเร็จโดยการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล กับการท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนได้สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การประกอบอาหารพื้นถิ่นพร้อมได้เรียนรู้หลักการดำเนินงานในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้ผสมผสานหลักทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาในพื้นที่ของชุมชนอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิถีความพอเพียง สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จึงเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีประชาชนทุกคนเป็นส่วนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุผลสำเร็จเร็วยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   มือมีด สุดเหิมเกริมจอดดักรอ ก่อนขี่สะกดรอยตาม จี้ชิงทรัพย์เด็กหน้าโรงเรียน
   04:03

   มือมีด สุดเหิมเกริมจอดดักรอ ก่อนขี่สะกดรอยตาม จี้ชิงทรัพย์เด็กหน้าโรงเรียน

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โคก หนอง นา โมเดลโคก หนอง นาพช.กรมการพัฒนาชุมชนสุทธิพงษ์ จุลเจริญประยุทธ์ จันทร์โอชา

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 02:32 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์