ไลฟ์สไตล์
100 year

จุฬาฯ ออกประกาศ การเรียนการสอน ช่วงที่รัฐประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ไทยรัฐออนไลน์
19 ต.ค. 2563 18:17 น.
SHARE

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ขอนักศึกษา บุคลากร เลี่ยงไปยังพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย 

วันที่ 19 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

ข่าวแนะนำ

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้นิสิตและบุคลากรเดินทางมาเรียน ทำกิจกรรม หรือปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับที่พักอาศัยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข้อ 2 ขอให้นิสิตและบุคลากรใช้ความระมัดระวัง และพึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ โดยขอให้ศึกษาเส้นทางการเดินทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

ข้อ 3 ขอให้บุคลากรมาปฏิบัติงานในเวลาทำการปกติ ทั้งนี้ หากหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเห็นว่ามีความจำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง จะอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางกลับที่พักอาศัยเร็วกว่าเวลาปฏิบัติงานปกติก็ได้ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านสื่ออย่างเป็นทางการ

ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หัวหน้าส่วนงาน หรือรองอธิการบดี ที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลจะสั่ง และมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัยของตนก็ได้ และถ้าหากมีคำสั่งเช่นว่านั้นบุคลากรนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งรักษาวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

ข้อ 4 ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงานว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขอให้เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ข้อ 5 ในการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการอื่นนอกจากการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงาน หรือรองอธิการบดี ที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล วินิจฉัยสั่งการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6 ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดสำหรับโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ วินิจฉัยสั่งการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชุมนุมม็อบ 19 ตุลาชุมนุม 19 ตุลาคมข่าวชุมนุมวันนี้ชุมนุมวันนี้การเรียนการสอนจุฬาฯข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:39 น.