ไลฟ์สไตล์
100 year

มติ กมช. แต่งตั้ง “ปรัชญา” เป็นเลขาฯ คกก.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ไทยรัฐออนไลน์
7 ต.ค. 2563 12:00 น.
SHARE

บิ๊กป้อม” นำประชุม กมช. ขับเคลื่อนกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ เผยมติที่ประชุมเลือก “พล.ท.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์” เป็นเลขาฯ กมช.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ต.ค. 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ กมช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 3/2563 ซึ่งการประชุมในวันนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญต้องเร่งดำเนินการตามที่กฎหมายไซเบอร์กำหนด คือ เรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในห้วงแรกของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ข่าวแนะนำ

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ย. 2563 ในการเตรียมการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) ภารกิจจัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรา 13 ตามอำนาจหน้าที่ของ กกม. มีการจัดทำกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และจัดทำแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์บริการที่จัดเป็นบริการที่สำคัญ (Critical Services) และหน่วยงานควบคุมกำกับหรือดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ทั้งมีการเตรียมการตามหน้าที่และอำนาจของของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) อาทิ จัดทำร่างกรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง จัดทำร่างแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณปี 2564-2565 ในการขอทุนประเดิม จัดทำร่างคำขอจัดกลุ่มองค์การมหาชนของ สกมช. จัดทำร่างข้อบังคับ กบส. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และจัดทำร่างข้อบังคับ กบส. ว่าด้วยการบริหารงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และทรัพย์สิน

และภารกิจที่สำคัญอีกด้าน การจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ ส่วนที่เป็นนโยบายและแผนระดับชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ร่าง) นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ร่าง) นโยบายบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ร่าง) ประมวลแนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษากรอบแนวคิดและยกร่างเนื้อหา ทั้งนี้ จะได้นำเสนอเพื่อขอรับความเห็น ข้อเสนอแนะในโอกาสถัดไป สำหรับกฎหมายลำดับรอง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

ในส่วนการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จะมาจากการสรรหาและมีการกำกับการปฏิบัติงานโดยให้มีตัวชี้วัด เป้าหมายของการปฏิบัติหน้าที่ ทุกกระบวนการ สำหรับประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 โดยให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมภายในวันที่ 14 ส.ค. 2563

ต่อมาคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 พิจารณาเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 2 ราย จากนั้นมีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 ได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวคิดที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา และที่ประชุมมีมติให้ พล.ท.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยจะได้นำเสนอต่อ กมช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการและแต่งตั้งเลขาธิการ ตามมาตรา 9 (7) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร กล่าวด้วยว่า ในวันนี้ถือว่าเป็นการสร้างและผลักดันความคืบหน้าในการขับเคลื่อนกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ กล่าวคือการแต่งตั้งเลขาธิการ เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน สกมช. และทำหน้าที่ที่กฎหมายไซเบอร์กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธาน กบส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาว่าจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้โดยเร็ว และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในวันนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ไซเบอร์กฎหมายไซเบอร์บิ๊กป้อมประวิตร วงษ์สุวรรณคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติปรัชญา เฉลิมวัฒน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 00:45 น.