ศาสตราจารย์ใหม่

ข่าว

ศาสตราจารย์ใหม่

ซี.12

  4 ก.ย. 2563 05:01 น.

  บันทึก

  ในช่วงนี้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งศาสตราจารย์จำนวนมากพอสมควร ขอทำบันทึกไว้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของอาจารย์มหาวิทยาลัย ดังนี้

  ชุดแรกรวม 10 ราย คือ 1.รศ.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.รศ.สุโรจน์ ศุภเวคิน เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 3.รศ.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4.รศ.เทิดชาย ช่วยบำรุง เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5.รศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  6.รศ.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7.รศ.สุวิมล สัจจวาณิชย์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8.รศ.นธกฤต วันต๊ะเมล์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9.รศ.วันชัย ยอดสุดใจ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10.รศ.เจษฎา ธารีบุญ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ชุดที่สอง จำนวน 19 ราย ดังนี้ 1.รศ.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.รศ.สมนึก บุญเกิด เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากีฏวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3.รศ.ไพศาล นาผล เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4.รศ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.รศ.สุพิชชา จันทรโยธา เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 7.รศ.สมศักดิ์ ภัคภิญโญ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9.รศ. จารุภา วิโยชน์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 10.รศ.ประภาพร อุทารพันธุ์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  11.รศ.ศิริธร ศิริอมรพรรณ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12.รศ. บุรณี กาญจนถวัลย์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13.รศ.แมนสรวง อักษรนุกิจ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14.รศ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15.รศ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุลเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  16.รศ.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17.รศ.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานฤมิตศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18.รศ.วิทยา จันทร์ศิลา เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 19..รศ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ศาสตราจารย์ใหม่ยังมีต่อในวันจันทร์.


  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  กู้ภัยเผย เจอศพถูกทิ้ง ในรถเก๋ง 12 ชม. เป็นครั้งแรก
  01:56

  กู้ภัยเผย เจอศพถูกทิ้ง ในรถเก๋ง 12 ชม. เป็นครั้งแรก

  ApplicationMy Thairath

  วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:44 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์